tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Juli 2013

Op de hoogte
In de diepte | QP Advies biedt mediation aan
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Op de hoogte
Economische verwachtingen Nederland
De economische verwachting voor Nederland blijven somber. Volgens het CPB krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 1%, terwijl De Nederlandsche Bank een krimp van 0,8% verwacht. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht herstel (DNB verwacht 0,5%), terwijl in 2015 een groei van 1,1% wordt verwacht. Op lange termijn is een groei van ongeveer 2% echter noodzakelijk om bijvoorbeeld de werkloosheid te laten afnemen.

De particuliere consumptie krimpt in 2013 door lagere beschikbare inkomens en dalende huizenprijzen, terwijl de overheidsbestedingen als gevolg van bezuinigingen nog steeds afnemen.
Het lichte herstel in 2014 wordt verwacht, doordat de Nederlandse uitvoer profiteert van de aantrekkende wereldhandel en de sterke concurrentiepositie van Nederland. De binnenlandse bestedingen dragen volgend jaar nauwelijks bij aan de groei.

De arbeidsmarktsituatie is eveneens somber. De werkloosheid loopt nu snel op. In 2012 bedroeg de gemiddelde werkloosheid nog 5,3% van de beroepsbevolking. In 2013 komt deze gemiddeld uit op 6¾% en in 2014 op 7%. De werkgelegenheid in de marktsector daalt dit jaar met 1¼% en in 2014 met ½%. De zwakke arbeidsmarktsituatie heeft een drukkend effect op de lonen.

De krimp in 2013 dempt de belastinginkomsten en verhoogt de werkloosheidsuitkeringen. Door omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen neemt desondanks het overheidstekort af, van 4,1% bbp* in 2012 tot 3,5% bbp in het lopende jaar. Eenmalige boekhoudkundige meevallers doen het tekort wellicht zelfs dalen tot 2,9%, maar hebben geen structurele impact. De werkloosheidsuitkeringen lopen volgend jaar verder op. Mede hierdoor loopt het overheidstekort in 2014 op tot 3,7% bbp.

De raming van de economische groei is licht neerwaarts bijgesteld voor 2013 ten opzichte van het Centraal Economisch Plan in maart, maar blijft ongewijzigd voor 2014. De sterkere krimp in 2013 heeft een negatief effect op de belastinginkomsten en een opwaarts effect op de werkloosheidsuitkeringen, waardoor het overheidstekort hoger uitvalt.

Bron: CPB en DNB

* bbp = bruto binnenlands product; Dit is de totale geldwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Inkomen voor achterblijvende partner bedreigd!

Het kabinet Rutte 2 is van plan om de maximale pensioenopbouw te beperken. Deze
aanpassing kan grote gevolgen hebben voor het inkomen (partnerpensioen) van uw achterblijvende partner indien u onverhoopt vroegtijdig overlijdt. Het voorstel betreft een maximale pensioenopbouw per 01-01-2015 bij een middelloonregeling van 1,75% (nu 2,25%) voor het ouderdomspensioen en 1,225% (nu 1,58%) voor het partnerpensioen. Verder wordt pensioenopbouw bij een inkomen boven de € 100.000 niet meer fiscaal gefaciliteerd.

Hoe groot de gevolgen van deze wijziging voor uw partnerpensioen worden, is afhankelijk van de soort pensioenregeling, hoe de pensioenuitvoerder de wijzigingen gaat doorvoeren en de manier waarop het partnerpensioen is toegezegd in de pensioenregeling. Een daling van 20% tot 30% van het partnerpensioen is mogelijk. Bij een inkomen boven de € 100.000 kunnen de gevolgen voor het partnerpensioen veel groter zijn.

Naast het partnerpensioen speelt op dit moment de aanpassing van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de aanpassingen. Het eerste voorstel waarbij de ANW werd beperkt tot een uitkeringsduur van een jaar, lijkt te worden gaan aangepast. De combinatie van de beoogde aanpassing van de maximale pensioenopbouw en de gevolgen hiervan voor het partnerpensioen in combinatie met een mogelijke aanpassing van de ANW (verlaging uitkering en/of duur) kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw nabestaanden. Wellicht zult u zelf aanvullende maatregelen moeten nemen om deze risico’s af te dekken. We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Onderwaterhypotheken
Steeds meer huishoudens staan onderwater, blijkt uit de ramingen van DNB. Het totaalbeeld voor Nederlandse huishoudens is in positieve zin vertekend, omdat er geen rekening mee wordt gehouden dat de hypotheek van steeds meer huishoudens ‘onder water’ staat. Bij elkaar bedraagt hun onderwaarde circa € 65 miljard, oftewel 10% van de totale hypotheekschuld. Het onderwaarde-probleem blijft beperkt tot een specifieke generatie huizenbezitters. De kwetsbare groep bestaat vooral uit huishoudens die de afgelopen tien jaar zijn ingestapt, in de tussentijd weinig hebben afgelost, slechts beperkte tegoeden hebben opgebouwd in de kapitaalverzekering en geringe liquide buffers hebben.

Bron: DNB

Verlaging NHG-grens
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u de garantie dat u een verantwoorde hypothecaire lening afsluit. Indien u aan de voorwaarden voldoet die NHG stelt, ontvangt u een korting op de hypotheekrente. Tot 1 juli 2013 was de NHG-grens gesteld op € 320.000,00. Dit betekent dat het hypotheekbedrag niet meer dan dit bedrag mag bedragen. Per 1 juli 2013 is deze grens verlaagd naar € 290.000,00. Dit betekent dat de koopsom van een woning inclusief eventuele verbouwingskosten of meerwerk maximaal € 276.190,00 mag bedragen. NHG houdt namelijk rekening met 5% bijkomende kosten, denk aan overdrachtsbelasting, notariskosten, advieskosten, taxatierapport.In de diepte | QP Advies biedt mediation aan
Mireille Quatfass is mediator en verantwoordelijk voor de mediation die QP Advies aanbiedt. Mediation is steeds meer in opkomst in Nederland en ook rechters verwijzen steeds meer partijen door naar een mediator, omdat verzoening toch beter blijkt dan een rechtszaak. In deze nieuwsbrief een korte introductie.

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarin partijen in overleg tot een oplossing van hun geschil komen onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar. De mediator begeleidt de onderhandelingen en geeft een beter inzicht in de kwestie en hoe ieder hier afzonderlijk mee omgaat. U kunt aan mediation denken wanneer u een conflict heeft met personen met wie u in de toekomst te maken blijft houden. Dit kan bijvoorbeeld zijn een conflict binnen de familie over een nalatenschap, de afhandeling van een echtscheiding, een burenruzie, een conflict binnen een bestuur of met een zakenpartner.  Een voorwaarde voor mediation is dat alle betrokken partijen eraan willen meewerken om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen.

Mediation bij echtscheiding
Indien u besluit uit elkaar te gaan, gaat dit veelal gepaard met emoties. Het gezin valt uiteen, zekerheden vallen weg, twijfel over belangrijke beslissingen ontstaan, kortom een periode van verdriet, boosheid, teleurstelling, frustratie en onzekerheden. Toch moeten er veel zaken geregeld worden in vaak een kort tijdsbestek. Denk aan; verdeling van het vermogen, wie gaat waar wonen, verkoop van de gezamenlijke woning, hoe regelen we de zorg voor de kinderen, hoe verdelen we de pensioenrechten, hoe ziet mijn financiële situatie eruit.

U kunt kiezen voor een mediator als begeleider van dit proces. Met een aantal gesprekken probeert u samen tot overeenstemming te komen over alles wat er geregeld moet worden. De mediator begeleidt u hierbij en helpt u om op een nieuwe wijze met elkaar te communiceren. Mediation geeft u beiden de kans uw eigen belangen helder in beeld te krijgen, waardoor het mogelijk is om oplossingen te creëren die voor u beiden acceptabel zijn.  Een groot voordeel van scheidingsmediation is dat u samen beslist over wat er gaat gebeuren na de scheiding en niet wordt bepaald door een rechter.

Voordelen van mediation
- het brengt de communicatie weer op gang, zodat u in de toekomst samen verder kunt;
- het helpt u bij het verwerken van emoties;
- de relatie staat minder onder druk, men komt niet als vijanden tegenover elkaar te staan;
- escalatie van het geschil kan voorkomen worden;
- partijen hebben zelf de oplossing tot stand gebracht waardoor het veelal meer tevredenheid oplevert;
- het is sneller (en minder duur) dan een advocaten en/of een rechtszaak.

Wat is de meerwaarde van de combinatie van mediation en financiële planning?
Door onze deskundigheid te bundelen, resulteert dit in actief luisteren, analyseren van de situatie, helder krijgen van de belangen en mogelijkheden creëren.
Bij mediation spelen emoties een grote rol. Het is ook van groot belang dat de emoties als eerste aan de orde komen. Pas als er aandacht is geweest voor de emoties en deze min of meer onder controle zijn, kan er gewerkt worden aan mogelijke oplossingen. Veel van deze oplossingen hebben te maken met de financiële situatie. Denk aan: Welke gevolgen heeft de verkoop van de gezamenlijke woning? Is het mogelijk dat een van beide in de woning blijft wonen? Hoe kunnen we ons vermogen het eerlijkst verdelen? Hoe kunnen we bestaande verzekeringen het beste verdelen? Hoe verrekenen we onze pensioenrechten? Hoe is ons netto besteedbaar inkomen na een scheiding? Op al deze vragen heeft uw financieel adviseur van QP Advies antwoord. Dat is de kracht van mediation en financiële planning onder een dak.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de opdracht voor mediation en de opdracht voor financiële planning. Overleg tussen uw mediator en financieel adviseur vindt uitsluitend plaats op verzoek van beide partijen.


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de ontwikkeling van de rente en de verwachtingen omtrent de richting van de rente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
Nadat de ECB de herfinancieringsrente begin mei had verlaagd, is deze zoals verwacht in juni niet gewijzigd. Een verdere daling van de herfinancieringsrente heeft, de president van de ECB (Mario Draghi) niet uitgesloten, maar nieuwe stappen zullen pas worden genomen als de economische cijfers de komende maanden zouden tegenvallen. Het niveau van de beleidsrente ligt momenteel op 0,5 procent, zodat er een beperkte ruimte is om de rente verder te verlagen. Daarom verwachten wij voorlopig geen verdere renteaanpassingen, zodat de ECB nog ruimte heeft wanneer een verlaging echt noodzakelijk is. De ECB heeft in juni namelijk haar scenario voor de economie gehandhaafd en gaat nog steeds uit van stabilisatie en herstel in de loop van het jaar. Gegeven onze verwachtingen voor het beleid van de ECB denken wij dat driemaands euriborrente voorlopig dichtbij het huidige niveau zal blijven (0,2%).

Wij verwachten op grond van het bovenstaande dat de komende periode de variabele en de korte (tot twee jaar vast) hypotheekrente ongeveer gelijk zal blijven, dan wel licht zal stijgen.

Verwachtingen voor de lange rente
Enerzijds beïnvloeden de positieve macro-economische cijfers over de Amerikaanse economie de langlopende rente positief. Anderzijds bestaat er de vrees dat de Europese schuldencrisis opnieuw zal groeien wat een stijging tot gevolg heeft voor de langlopende rente. De Europese economie is nog zwak. De Nederlandse 10-jaarsrente is per saldo de afgelopen twee weken ongeveer gelijk gebleven. De tien jaars rente in Duitsland is in de afgelopen twee weken ook gelijk gebleven. Dit was de weerslag van de inspanningen van centrale banken om de financiële markten te kalmeren. Functionarissen van de Fed en de ECB vielen als het ware over elkaar heen om te benadrukken dat de rente voorlopig nog niet wordt verhoogd.

Op basis hiervan verwachten wij dat de hypotheekrentetarieven voor de langlopende rente de komende periode ongeveer gelijk zullen blijven.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Onderstaand geven wij u een overzicht van de internetspaarrekening die QP Advies u kan aanbieden. De banken die deze rekeningen aanbieden zijn allen aangesloten bij een collectieve garantieregeling. Voor een compleet overzicht geven wij ook de rentestand van de betreffende rekeningen per februari 2013.

Bank Huidige rente Febr.2013 Voorwaarden
Argenta spaarrekening 1,95% 2,2% Geen
Argenta jongerenrekening 2,1% 2,35% < 18 jaar
Delta Lloyd renterekening 1,5% 1,7% Geen
Reaal loyaalsparen 1,75% 2,0% Inleg € 50-€ 250
Reaal plussparen 1,85% 2,1% Min.saldo € 10.000
Westland Utrecht 1,95% 2,15% Geen

Indien u een internetspaarrekening wilt openen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de aanvraag voor u in orde maken.


achtergrond