tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Februari 2013

Op de hoogte
In de diepte | Veranderde regels levensloop
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Op de hoogte
Eigen bijdrage AWBZ
Volwassenen die AWBZ-zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Bij AWBZ-zorg kunt u denken aan een (tijdelijk) verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, zoals hulp bij douchen, aankleden en medicijnen innemen, medische hulp en behandeling na een aandoening. Deze eigen bijdrage is voor volwassenen met een eigen vermogen per 1 januari 2013 verhoogd. Per 2013 wordt 8% van het vermogen in box 3 opgeteld bij het inkomen, wat weer bepalend is voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage. In het verleden werd het vermogen in box 3 buiten beschouwing gelaten.

Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 gaan hervormen. Alleen de zware langdurige zorg blijft binnen de AWBZ. De overige zorg gaat de gemeente uitvoeren, zoals begeleiding en persoonlijke verzorging. Zorgverzekeraars gaan vanaf 2015 de medische zorg uitvoeren, zoals verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Vakbonden en ouderenorganisaties vrezen dat deze nieuwe plannen funest zijn voor ouderen en gehandicapten. Ze moeten naar verschillende loketten en de kwaliteit van de zorg zal achteruit gaan.

Nieuwe hypotheekregels
Het kabinet heeft een woonakkoord gesloten waarin het mogelijk wordt naast de huidige hypotheek een tweede lening te sluiten. Dit leningdeel mag maximaal oplopen tot 50% van de waarde van de woning. De rente voor deze tweede lening is niet aftrekbaar. Elke maand kan de helft van de aflossing van de annuïtaire lening worden opgenomen van deze tweede lening voor de verlaging van de maandlast. Door deze opname en de rentebijschrijving ontstaat er een schuld in box 3. Als u in de toekomst wil verhuizen zal deze box 3 schuld consumptief worden getoetst, hetgeen inhoudt dat de maximaal te verkrijgen hypotheek lager wordt.

Er zijn wel enige vraagtekens bij dit plan te plaatsen. Ten eerste moeten er twee afzonderlijke hypotheekakten worden opgesteld, wat leidt tot hogere notariskosten. Bovendien hebben veel banken al aangegeven niet te willen meewerken aan het verstrekken van een hogere lening waarvan de rente ook nog eens niet aftrekbaar is. Tenslotte is het de vraag of de banken wel voor beide leningen hetzelfde rentepercentage zullen aanbieden.

QP Advies adviseert u voorzichtig te zijn met het afsluiten van een tweede lening voor het betalen van de helft van de aflossing van de hypotheek. Naar ons idee wordt dit plan nog aangepast, omdat in de praktijk teveel nadelen kleven aan deze oplossing.

Overbrugging AOW
Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk niet voldoende inkomen hebben. De huidige VUT- en prepensioenregelingen eindigen veelal op de 1e van de maand waarin u 65 jaar bent geworden, terwijl de nieuwe AOW-leeftijd op een later tijdstip ligt. U kunt in uw pensioenreglement zien of de uitkering doorloopt tot de nieuwe AOW-leeftijd. Ook bestaande lijfrenteverzekeringen eindigen meestal op de 1e dag van de maand waarin u 65 jaar bent geworden. U kunt dus tijdelijk minder inkomen hebben tussen 65 jarige leeftijd en het moment waarop u recht op AOW krijgt.

Er komt een overbruggingsregeling voor mensen die op 1 januari 2013 al met VUT of prepensioen zijn en mensen die op 1 januari 2013 al een uitkering uit een private verzekering (bijvoorbeeld lijfrenteverzekering) hebben die eindigt op 65-jarige leeftijd.

De regeling biedt een uitkering op minimumniveau. Dit betekent dat een eventueel ander inkomen, zoals aanvullende pensioenen, in mindering wordt gebracht op deze uitkering. Ook is de uitkering niet hoger dan de voorziening die u zelf had getroffen tot aan het pensioen. Bij inkomen uit arbeid wordt een deel vrijgelaten, zodat het aantrekkelijk is om te blijven werken.

Naast de inkomenstoetskomt er ook een vermogenstoets. Bij een vermogenstoets blijven de eigen woning en het pensioenvermogen buiten beschouwing. Ook het vermogen tot de vrijstelling in box 3 blijft buiten beschouwing.

De Sociale Verzekeringsbank gaat de regeling uitvoeren en iedereen die in aanmerking komt, zal in de loop van 2013 een brief ontvangen.In de diepte | Veranderde regels levensloop
De levensloopregeling is op 1 januari 2012 afgeschaft. De overgangsregeling die toen is afgesproken is per 1 januari 2013 gewijzigd.

Tegoed op 31 december 2011
De gevolgen van de gewijzigde overgangsregeling zijn afhankelijk van de hoogte van uw levenslooptegoed op 31-12-2011. Het gaat daarbij om het totale tegoed op sparen en beleggen, inclusief de rente over het jaar 2011. Ook al is die rente pas begin 2012 uitgekeerd.

Was uw levenslooptegoed lager dan € 3.000,-  op 31-12-2011?
Dan is het levenslooptegoed per 1 januari 2013 vrijgevallen. Het levenslooptegoed moet per die datum (of in ieder geval zo snel mogelijk) door de (ex-)werkgever worden belast als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Daarbij geldt de 80%-regeling. Dit betekent dat u slechts over 80% van het tegoed op 31 december 2011 loonheffing betaalt. De overige 20% blijft onbelast.

Het rendement over het jaar 2012 (de rente die in januari 2013 is uitgekeerd en eventuele positieve beleggingsresultaten) moet wel volledig worden belast. Het rendement over 2013 (opgebouwd tussen 1 januari 2013 en het moment dat uw tegoed aan u wordt overgeboekt), is volledig onbelast.

Bij het belasten van het tegoed verrekent uw (ex-)werkgever de levensloopverlofkorting (maximaal € 205,- per jaar van deelname), voor zover nog niet eerder gebruikt.

Was uw levenslooptegoed hoger  dan € 3.000,-  op 31-12-2011?
Dan kan u blijven doorsparen tot uiterlijk 31 december 2021. Per deze datum vervalt de levensloopregeling definitief.

Opname bestedingsvrij
Als deelnemers aan de levensloop kunt u uw tegoed vanaf 1 januari 2013 bestedingsvrij opnemen. U kunt zelf bepalen waar u het aan wil uitgeven. Dat hoeft dus niet meer voor verlof te zijn.

Levensloopverlofkorting
Sinds 1 januari 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Bij een opname verrekent uw (ex-)werkgever de opgebouwde en nog niet eerder gebruikte levensloopverlofkorting (maximaal € 205,- per jaar van deelname).

Belastingvoordeel bij volledige opname in 2013
Bij opname van het volledige levenslooptegoed in 2013 geldt de 80%-regeling. Dit betekent dat de (ex-) werkgever loonheffing inhoudt over 80% van het tegoed dat u op 31 december 2011 had opgebouwd. De overige 20% blijft onbelast. Wat er daarna nog bij is gekomen (zoals nieuwe stortingen, positieve beleggingsresultaten en rente) wordt 100% belast. Wanneer u het volledige levenslooptegoed in 2013 opneemt, eindigt de deelname aan de levensloopregeling. U kunt daarna dus niet meer storten worden. Indien u het tegoed niet volledig opneemt (maar bijvoorbeeld in delen), heeft u geen recht op het belastingvoordeel.

Indien u meer dan € 3.000 aan levenslooptegoed op uw rekening heeft, is het belangrijk om te kijken wanneer u het saldo van uw levenslooptegoed wilt aanwenden. U kunt nu immers profiteren van de vrijstelling van 20%. Zeker wanneer u de opname van het levenslooptegoed na 2021 had gepland, kunt u beter overwegen om het saldo nu op te nemen.

Indien u vragen heeft over uw levensloop regeling neem dan contact op met uw adviseur bij QP Advies.


Renteverwachting hypotheken
Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de ontwikkeling van de rente en de verwachtingen omtrent de richting van de rente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
In de persverklaring van vorige week naar aanleiding van het besluit van de ECB om de rente ongemoeid te laten, wist bankpresident Draghi de verwachtingen rond een renteverhoging en de euro te temperen. Daarnaast zei de bankpresident van de ECB dat op basis van de door de ECB verwachte vervroegde aflossingen van de tweede driejaars lening de extra liquiditeit waarschijnlijk aanzienlijk zal blijven. Hierdoor kan de neerwaartse druk op de interbancaire rente aanhouden. De inflatiedruk lijkt volgens de bankpresident van de ECB beperkt te blijven. Deze zou de komende maanden onder de 2% dalen in de Eurozone. Wij verwachten op grond van het bovenstaande dat de komende periode  de variabele en de korte hypotheekrente ongeveer gelijk zal blijven.

Verwachtingen voor de lange rente
Zowel de Nederlandse als de Duitse 10-jaarsrente is de afgelopen twee periode ongeveer gelijk gebleven. Politieke ontwikkelingen hebben de rente op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties doen stijgen. Zo vreest men dat de Spaanse premier zou gaan aftreden vanwege een schandaal en er nieuwe verkiezingen zouden moeten komen. In Italië stijgt het centrumrechtse blok van Silvio Berlusconi in de opiniepeilingen. De belofte van de Europese Centrale Bank (ECB) om, als dit nodig zou zijn, Spaans en Italiaans schuldpapier te zullen kopen zorgt nu nog voor relatieve rust.
Wij verwachten op grond van het bovenstaande dat de hypotheekrentetarieven voor langere rentevast perioden de komende periode ongeveer gelijk zullen blijven.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Onderstaand geven wij u een overzicht van de internetspaarrekening die QP Advies u kan aanbieden. De banken die deze rekeningen aanbieden zijn allen aangesloten bij een collectieve garantieregeling.

Voor een compleet overzicht geven wij ook de rentestand van de betreffende rekeningen per december 2012.

Bank Huidige rente Dec. 2012 Voorwaarden
Argenta 2,2% 2,5% Geen
Argenta 2,35% 2,65% <18 jaar
Delta Lloyd 1,7% 1,7% Geen
Reaal 2,0% 2,25% Maandelijkse storting
€ 50 - € 250
Reaal plussparen 2,1% 2,35% Minimaal spaarsaldo
€ 10.000
Westland Utrecht 2,15% 2,4% Geen


Indien u een internetspaarrekening wilt openen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de aanvraag voor u in orde maken.


achtergrond