tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Oktober 2017

Restschuldregeling stopt!
Gescheiden, wat als mijn ex-partner overlijdt?
Het Uniform Pensioen Overzicht voorspelt geen toekomst!
Zo time je succesvol op de beurs!
Uitnodiging informatieavond ‘Lage spaarrente: is beleggen iets voor u?’
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Restschuldregeling stopt!
Op 29 oktober 2012 trad de restschuldregeling in werking. Op dat moment werden veel woningen met verlies verkocht, waardoor verkopers in financiële problemen konden komen. Om die financiële problemen te verlichten kwam de overheid met een maatregel. De rente van de restschuld werd voor een periode van 10 jaar aftrekbaar in box 1. Later werd deze maatregel verlengd naar 15 jaar, waarbij is besloten dat deze tijdelijke maatregel zou gelden tot 1 januari 2018. Dat houdt in dat restschulden die gefinancierd zijn voor 1 januari 2018 een periode van maximaal 15 jaar rente aftrek hebben.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs inderdaad aangegeven dat de regeling met ingang van 1 januari niet meer van toepassing is. Volgens de staatssecretaris heeft de doorstroming op de woonmarkt zich dusdanig hersteld, dat een verlenging van de maatregel niet aan de orde is.
In een brief aan de Minister van Financiën geeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) aan dat dit herstel vooral geldt voor steden als Utrecht en Amsterdam, maar dat dit niet maatgevend is voor de rest van Nederland. Volgens de VEH zijn er nog zo’n 340.000 huishoudens in Nederland die een woning bezitten die onder water staat. Voor deze huishoudens is de restschuldlening van groot belang. Deze brief werd gevolgd door een aantal Kamervragen.

In een schriftelijke reactie geeft de staatssecretaris aan dat hij geen enkele aanleiding ziet om de restschuldlening te verlengen. Het aantal woningtransacties is gestegen in vergelijking met voorgaande jaren en de gemiddelde huizenprijs is gestegen in vergelijking met voorgaande jaren. Daar komt bij dat de gewijzigde regelgeving op het gebied van het financieren van een woning (100% van de woningwaarde in 2018) in combinatie met de aflossingseis, die in 2013 is geïntroduceerd, zorgen voor minder woningschuld. 
Stel dat u uw huis destijds heeft gekocht voor € 280.000. U heeft daarvoor een hypotheek afgesloten van eveneens € 280.000. Als u uw huis dit jaar verkoopt voor € 250.000 heeft u € 30.000 te weinig om de hypotheek helemaal af te lossen. Deze € 30.000 noemen we de restschuld. U mag de rente over deze restschuld nog 15 jaar, dus in dit voorbeeld tot en met 2032, aftrekken. Daarna valt de nog niet afgeloste restschuld in box 3. Dat betekent dat de rente dan niet langer aftrekbaar is. Wel mag u dan de schuld aftrekken van uw bezittingen in box 3, zoals spaargeld en beleggingen. Daarmee vermindert u het belastbare vermogen en betaalt u minder vermogensrendementsheffing.
Als u uw huis pas in 2018 verkoopt en de restschuld dus na 2017 ontstaat, is de rente over de restschuld niet langer aftrekbaar. Dan valt de restschuld meteen in box 3. Heeft u een huis dat ‘onder water’ staat en overweegt u in de nabije toekomst te verhuizen? Dan kan het de moeite waard zijn te bekijken wat het betekent als u uw huis nog voor het einde van het jaar verkoopt.

Wilt u hier advies over of wenst u een berekening van uw maximale leencapaciteit, dan kunt u een afspraak maken bij een van de adviseurs van QP Advies.


Gescheiden, wat als mijn ex-partner overlijdt?
Allereerst zullen uw kinderen veel verdriet hebben. Zij verliezen hun vader of moeder. Vanzelfsprekend staat u klaar voor uw kinderen, begeleidt u ze tijdens de uitvaart en steunt u ze tijdens hun rouwproces. Wellicht wordt ook u overvallen door verdriet, hij/zij is toch jaren uw partner geweest.

Maar wat zijn de financiële gevolgen?
Indien u de zorg en opvoeding voor de kinderen met uw ex-partner deelde, komt u er alleen voor te staan. Indien u een verdeling had voor de kosten van de kinderen, of indien uw ex-partner kinderalimentatie betaalde, dan kunt u niet meer op deze financiële steun rekenen. De kosten van de kinderen komen volledig voor uw rekening. Misschien is het wel noodzakelijk dat u uw werktijden anders verdeelt of minder gaat werken (en dus ook minder inkomen genereert).

Indien uw ex-partner partneralimentatie aan u betaalde, zal ook deze vervallen. U heeft dan direct een inkomensterugval.

Soms is er recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is meestal 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot de datum van echtscheiding. Ook indien uw ex-partner opnieuw getrouwd is, blijft u recht houden op dit nabestaandenpensioen. Dit geldt echter alleen voor nabestaandenpensioen op “opbouwbasis”. Tegenwoordig wordt het nabestaandenpensioen veelal opgebouwd op “risicobasis”, hetgeen betekent dat het nabestaandenpensioen bij scheiding vervalt. Met name de grote pensioenfondsen, denk aan ABP en Zorg en Welzijn, hanteren nabestaandenpensioen op risicobasis.

Wat doet de overheid voor mij?
U heeft recht op een nabestaandenuitkering ANW indien u op de dag van de echtscheiding en op de dag van het overlijden van uw ex-partner voldeed aan de voorwaarden om in aanmerking te komen EN uw ex-partner verplicht was om partneralimentatie te betalen. De uitkering is maximaal de hoogte van de partneralimentatie, maar wordt gekort indien u overige inkomsten heeft. Of u in aanmerking komt, kunt u vinden op www.svb.nl of www.rijksoverheid.nl.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt bij scheiding een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven afsluiten. Dit is een verzekering die een kapitaal uitkeert na het overlijden van de verzekerde. Hoe hoog het verzekerd bedrag moet zijn, kunt u samen met uw financieel adviseur bepalen. Hoe lang de verzekering moet blijven lopen, kunt u afstemmen op de leeftijd van de kinderen of de looptijd van de partneralimentatie. Het voordeel van deze verzekering is dat de premie meestal niet al te hoog is en dat de verzekering per dag opzegbaar is. Bij bijvoorbeeld een verzekering op het leven van een man 44 jaar met een looptijd van 12 jaar en een verzekerd bedrag van € 100.000 bedraagt de maandpremie € 9,00.

Om te voorkomen dat de uitkering belast wordt met erfbelasting is een goed financieel advies nodig.


Het Uniform Pensioen Overzicht voorspelt geen toekomst!
Al een aantal keer schreven wij over pensioencommunicatie. Deze keer over het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Jaarlijks ontvangt een pensioendeelnemer dit overzicht. Naast de gegevens van de deelnemer wordt, afhankelijk van de soort pensioenregeling, het te bereiken pensioen op pensioenleeftijd of een indicatie van het te bereiken ouderdomspensioen weergegeven of wordt weergeven dat een dergelijke indicatie opgevraagd kan worden. 

Vanaf 2016 worden door pensioenuitvoerders eigen tarieven gebruikt. Voor 2016 werd als rekenrente de door DNB in oktober gepubliceerde 25-jaars SWAP rente gebruikt.
Als u een aantal UPO’s van de afgelopen jaren vergelijkt kan het zo maar zijn dat de pensioenindicatie de afgelopen jaren lager is geworden, terwijl er sprake is van een hoger kapitaal, of juist andersom.  Dit verschil komt dus door een wijziging in de rekenmethodiek.

Ook al is de aanpassing een reëlere weergave van het pensioen op dit moment, het blijft nog steeds een indicatie. Hoe hoog uw pensioen zal zijn is onder andere afhankelijk van het moment dat met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering aangekocht wordt.
Ook in de situatie dat u een “vast” pensioen is toegezegd, bijvoorbeeld op basis van een middelloonregeling, is de hoogte van het pensioen de vraag. Het pensioenfonds moet voldoende geld hebben om dit pensioen uit te keren (dekkingsgraad). Het Uniform Pensioen Overzicht geeft inzicht op dit moment, de toekomstige uitkomst kan anders zijn.

Wilt u meer inzicht in uw financiële (pensioen)situatie, neem gerust contact met ons op.


Zo time je succesvol op de beurs!
Beleggen werkt niet voor de meeste mensen. Waarom? Omdat ze teveel fouten maken, waardoor het rendement ontzettend tegenvalt. Een goede tip is: spreiden. Verleg je horizon en beleg buiten je eigen land en sector. Zorg dat je in voldoende verschillende aandelen en obligaties belegt. Hierdoor verlaag je het risico en blijft de mogelijkheid op een mooi rendement gelijk.

De tweede tip: timen
Een veel gemaakte fout is dat beleggers verkeerd timen. Timen is het op de juiste momenten in- en uitstappen op de beurs met als doel een optimaal rendement te behalen.
Elke belegger weet dat het cruciaal is om op het juiste moment in te stappen. Als de beurs zich op een dieptepunt bevindt, moet je aankopen. Nadat je een mooie rit naar boven hebt gemaakt, stap je op het hoogste punt uit. Dit is de manier om rendement te maken. Veel investeerders doen dit verkeerd.

Hieronder zie je een grafiek (credits: RTL-Z) waarin het verschil tussen goed en slecht timen staat. Doe je het goed, dan heb je 157 x zoveel rendement dan wanneer je het verkeerd doet. Dat is een enorm gat en daarom leg ik hieronder uit hoe je goed leert timen.

Bron: RTL Z

Om goed te kunnen timen, moet je weten wat de beurskoers op korte termijn gaat doen en weten of de huidige stand in lange termijn perspectief hoog of laag is. Het is dus van het grootste belang om te bepalen hoe de beurs ervoor staat. Doorloop de volgende stappen om ook succesvol te leren timen:
1. Maak ruimte in je agenda op maandagochtend 08:30 uur. Dit is 30 minuten voordat de AEX van start gaat;
2. Trek je zelf terug in een rustige ruimte waar je niet gestoord wordt;
3. Pak je glazen bol;
4. Optioneel: Poets de glazen bol met een schone doek;
5. Kijk in de glazen bol om te zien wat de beurs gaat doen.

Een goede glazen bol moet helder zijn en de toekomst kunnen tonen. Als de glazen bol niet werkt;
• Poets deze op;
• Draai hem om;
• Klaag de maker van de glazen bol aan;
• Vraag een consultant je te helpen bij het aanzetten van de glazen bol;
• Koop een nieuwe met meer functies.

Dus...
Je hebt als slimme lezer natuurlijk direct door dat het onzin is wat hierboven staat. Het aantal mensen dat probeert te timen is echter gigantisch groot. "De stand van de maan is nu ongunstig", "Volgens de astrologie moet in 2019....", "Ik las een artikel waarin een beleggingsexpert...", "Ik maak technische analyses en de trend is nu echt...". Ook grote beleggingsinstellingen zoals Alex (zie daarvoor ook mijn eerdere bijdrage over de rendementen van Alex) proberen zonder veel succes te timen.

Als het mogelijk zou zijn om te timen, dan zouden crises niet plaatsvinden en zou iedereen makkelijk rijk worden. De realiteit is anders en toch mooi. Kijk nog eens naar de grafiek van RTL-Z. Daarin staat ook dat een belegger die in 1984 begon een rendement heeft van 569% (en dit is nog zonder dividend!). Je hebt dan al die jaren niets gedaan en je geld het werk laten doen. Een goed rendement is het gevolg. Een bijkomend voordeel is je gemoedstoestand. Het doorlopend volgen van de beurs levert namelijk onrust op. Veel mensen zijn erg betrokken bij hun vermogen en merken het aan hun humeur als het goed of slecht gaat met de beleggingen.

Het nadeel van timen is dat je vaak geconfronteerd wordt met dalingen. Voorzien is dus niet mogelijk, want wie voorzag de Brexit, de verkiezing van Trump, het ECB beleid etc? Dit soort gebeurtenissen zorgt voor fluctuaties op de beurs. In het plaatje hieronder (bron: NNEK Vermogensbeheer) wordt dat duidelijk.


Bron: NNEK Vermogensbeheer

In het plaatje zie je rendementen van wereldwijde aandelen vanaf 1981. De groene staafjes zijn de jaarrendementen. Je ziet dat 27 van 36 jaar positief zijn. De rode balletjes zijn dalingen in het jaar. Het valt op dat elk jaar een grote daling kent, want er is altijd wel een aanslag, verkiezing of iets dergelijks. Geen probleem als je niets doet, want vaak eindig je met een goed jaarrendement. Timen betekent echter dat je moet handelen op die momenten. Wat moet je dan doen? Kopen, verkopen of niets doen. Wat het ook is, het kost je tijd, energie en een hoop onrust.

Conclusie
Timen kan niet, omdat niemand weet wat gaat gebeuren. Beleggen werkt wel als je de tijd hebt en koersschommelingen aan kunt. Het makkelijkste om dat te bereiken? Maak een plan en heb een doel. Het belangrijkste? Kijk niet te vaak en laat iemand met minder emotionele betrokkenheid bij jouw vermogen je helpen bij beslissingen.

Wilt u weten of beleggen iets voor u is? Kom dan naar de Informatieavond beleggen (link naar uitnodiging) van QP Advies op woensdag 28 november.


Uitnodiging informatieavond ‘Lage spaarrente: is beleggen iets voor u?’
De spaarrente is in de laatste jaren gedaald tot bijna 0%. Wij merken dat als gevolg hiervan steeds meer mensen op zoek gaan naar een aantrekkelijk alternatief voor het opbouwen van vermogen. Het woord beleggen roept bij veel mensen vragen op:
  • Is beleggen ingewikkeld?
  • Wat zijn de risico’s van beleggen?
  • Is beleggen iets voor mij?
  • Past beleggen binnen mijn persoonlijk Financieel Plan?
  • Hoe kan ik verantwoord gaan beleggen?
  • Is beleggen een goed alternatief voor sparen?

Herkent u zich in deze vragen, of heeft u andere vragen over beleggen? Kom dan op woensdagavond 29 november 2017 naar onze laagdrempelige informatieavond ‘Lage spaarrente: is beleggen iets voor u?’ in Huys te Britten. Spreker op de avond is Jaco van der Plas. Als vennoot bij QP Advies is Jaco van der Plas verantwoordelijk voor het Beleggingsbeleid en de Vermogensadvisering van QP Advies. Hij zal u op een verhelderende manier wegwijs maken in de wereld van beleggen. Tijdens de pauze en na afloop staan de adviseurs van QP Advies klaar om uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

Locatie:  Huys te Britten, Noordduinseweg 17, 2221 BL KATWIJK
Datum:  Woensdag 29 november 2017
Tijd:   Ontvangst tussen 19.30 en 20.00 uur
Presentatie van 20.00 tot 21.45 uur
Pauze van 20.45 tot 21.00 uur
Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid tot het stellen van vragen
Parkeren: Kosteloos op het terrein van Huys te Britten

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. U bent onze gast. Graag horen we van u of u aanwezig bent en wie u meeneemt. U kunt zich aanmelden via info@qp-advies.nl onder vermelding van ‘Informatieavond beleggen 29 november’ of bellen met 071-4010210.


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente (t/m 5 jaar vast)
De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes zoals de Euribor. Deze rentes liggen al heel lang onder de 0%. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank een monetair beleid voert dat ongekend ruim is. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB al meer dan een jaar op 0% en de depositorente is zelfs negatief (-0,4%). Dit betekent dat banken op hun tegoeden die ze bij de ECB aanhouden 0,4% rente moeten betalen.
De ECB houdt de rente zo laag om de economische groei en inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Het lijkt te werken. In het tweede kwartaal is de economie met een behoorlijk tempo gegroeid. De inflatie is ook hoger dan een tijd terug. De ECB mikt echter op een niveau van “dichtbij, maar onder de 2%” en daar is de inflatie nog niet.
Al met al blijft de ECB voorzichtig en gaat de centrale bank voorlopig door met het stimuleren van de economie. Een renteverhoging laat nog wel even op zich wachten. Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven de komende kwartalen nog op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de lange rente (vanaf 10 jaar vast)
De ontwikkeling van de lange hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met de rentes op staatsleningen. De afgelopen weken zijn de rentes gedaald. Verwachtingen dat de ECB haar monetaire beleid gaat normaliseren zijn wat gematigd. In reactie hierop zijn hypotheektarieven met een langere looptijd gedaald.
Toch groeit op financiële markten het besef dat het monetaire beleid van de ECB niet eeuwig zo ruim blijft. Op dit moment koopt de ECB nog maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties op om de rentes te drukken. In december loopt dit opkoopprogramma af, maar de ECB zal niet voor zo’n plots einde kiezen. ECB-president Draghi heeft gezegd dat in oktober helderheid komt over de koers van de ECB in 2018. Hoogstwaarschijnlijk kondigt hij dan een verlenging van het programma aan, waarbij het totale aankoopbedrag (nu dus nog maandelijks 60 miljard euro) wordt verlaagd.
Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo stabiel gebleven.
Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven de komende weken stabiel blijven op de huidige, lage niveaus of zelfs nog een beetje verder dalen. Maar voor daarna verwachten wij een stijging van de hypotheektarieven.


Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig ING. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ING en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Maatschappij Huidige rente Rente 06-2017 Bijzonderheden
Knab 0,45% - verplichte betaalrekening
Argenta internetsparen 0,4% 0,5%  
Argenta jongerenrekening 0,55% 0,65% tot 18 jaar
ASR 0,4% 0,45%  
Delta Lloyd 0,35% 0,4%  
achtergrond