tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

April 2012

Op de hoogte
In de diepte | Ontwikkeling van de economie en werkloosheid
Renteverwachting hypotheken
Ontwikkeling spaarrente


Op de hoogte

Nieuwe website QP Advies
Na 6 jaar is het tijd voor vernieuwing… Tijden veranderen en de markt is continu in beweging. Financiële onzekerheden maken Financiële Planning steeds complexer, maar ook steeds belangrijker. Internet is een belangrijke bron van informatieoverdracht voor zowel onze klanten als voor ons. QP Advies is continue bezig haar dienstverlening te verbeteren en wij hopen onze missie, filosofie en hierop gebaseerde werkwijze met onze nieuwe website nog beter uit te dragen…

Voortzetten Starterslening door Gemeente Katwijk
Het college van burgemeester & wethouders wil de Katwijkse starter met een beperkt inkomen blijven ondersteunen bij de aanschaf van een eerste koopwoning. Daarom heeft het college de gemeenteraad met succes gevraagd een budget van bijna 3,8 miljoen euro vast te stellen voor startersleningen. Het budget is bedoeld  voor het verstrekken van startersleningen bij de aankoop van een bestaande woning.

Korten van het pensioen in 2013
In 2013 volgt mogelijk een korting op het pensioen voor ca. 7,5 miljoen pensioendeelnemers. 103 pensioenfondsen hebben aangegeven dat de pensioenen worden verlaagd, als de omstandigheden niet verbeteren. De gemiddelde korting bedraagt 2,30%. Er is veel onzekerheid met betrekking tot pensioenen. Voor ons reden om in onze volgende nieuwsbrief dieper in te gaan op het nieuwe pensioenstelsel.


In de diepte | Ontwikkeling van de economie en werkloosheid
De verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor de Nederlandse economie zijn somber; in 2012 krimpt de economie met 0,75% en de werkloosheid loopt sterk op. Bovendien zit Nederland nu officieel in een recessie (twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp). In deze “In de diepte” leest u meer over de visie van QP Advies op de Nederlandse economie.

In Europa worden de economische berichten langzaam maar zeker beter. De schuldencrisis lijkt op korte termijn te zijn bezworen, door de vrijwillige afboeking van banken op de Griekse schulden. De zogeheten PMI-index, die het vertrouwen weergeeft onder inkoopmanagers in Europa, kwam in januari weer boven de 50 (een getal van boven de 50 duidt op economische groei). Dit is een belangrijke indicator voor toekomstige groei van de economie. Daarnaast hebben bedrijven in Nederland iets meer geïnvesteerd dan in voorgaande kwartalen. Vooral in Duitsland is de stemming positief. De economie groeide in 2011 met 3%, de werkloosheid is met 6% het laagst in twintig jaar en Duitsland heeft slechts een overheidstekort van 1% (tekort Nederland in 2011: 5%).

Ook in Amerika zijn voorzichtige positieve economische ontwikkelingen waar te nemen. De economie groeide daar met 2,8% in het vierde kwartaal. De werkgelegenheid is in februari voor de derde maand op rij gestegen met meer dan 200.000 banen.  Toch geven de cijfers in Amerika eveneens een verdeeld beeld. Een belangrijk cijfer voor de toekomstige ontwikkeling van de economie, de leading indicator, geeft al maanden aan dat de groei van de Amerikaanse economie tot stilstand komt.

De vraag is echter of we in Nederland op korte termijn iets merken van de voorzichtig positieve ontwikkelingen. Nederland profiteert over het algemeen, door de open economie, van de sterke Duitse economie. Veel Duitse import en export verloopt via de Nederlandse havens. Daarnaast gaat bijna een kwart van de Nederlandse export naar Duitsland en Amerika is eveneens een belangrijke handelspartner van Nederland. Het CPB verwacht dan ook dat de economie in 2013 weer met een voorzichtige 1,25% gaat groeien. Tot die tijd zal in 2012 het aantal werklozen met 10.000 per maand stijgen tot 545.000. Pas in 2014 en 2015 volgt weer enige verbetering in de werkgelegenheid. Op dit moment behoort Nederland tot de slechts presterende economieën in de Europese Unie. Alleen de probleemlanden zoals Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland presteren slechter dan Nederland. De slechte prestaties van de Nederlandse economie worden vooral veroorzaakt doordat wij als consument minder uitgeven. Het consumentenvertrouwen in februari verbeterde iets, maar blijft erg laag terwijl de koopbereidheid verder afnam. Kortom, wij als Nederlanders zijn nu niet bereid om geld uit te geven en dat uit zich in een krimpende economie.

De redenen voor ons lage vertrouwen in de economie en onze eigen financiële situatie zijn vooral terug te voeren op een aantal specifieke problemen in de Nederlandse economie. De werkloosheid neemt veel sneller toe dan in de crisis in de jaren 2009 en 2010, de waarde van de woningen neemt kwartaal na kwartaal af, woningen staan lang te koop, de hypotheekrente aftrek staat zwaar onder druk, pensioenen worden gekort, kinderopvang is veel duurder geworden en het kabinet heeft grote bezuinigingsronden aangekondigd. Bovendien neemt onze koopkracht af door inflatie en de bezuinigingen van het kabinet. Tenslotte speelt ook de Europese schuldencrisis een belangrijke rol in ons vertrouwen en onze koopbereidheid.

Onlangs heeft het CPB berekend hoeveel Nederland moet bezuinigen om aan de Europese normen te voldoen. Ons begrotingstekort bedraagt ongeveer 4,5% van het BBP. Volgens de afspraken van de Eurolanden mag het tekort niet boven de 3% uitkomen. Voor 2012 heeft Nederland een uitzondering bedongen vanwege de slechte economische omstandigheden. Zonder bezuinigingen zal ook in 2013 het begrotingstekort uitkomen op 4,5% van het BBP. Maar Nederland is een grote voorstander van strenge begrotingsdiscipline en heeft in Europa overheden met een groot begrotingstekort aangesproken op het begrotingsbeleid. De Nederlandse regering heeft zelfs bedongen dat er een speciale eurocommissaris is gekomen die landen aanspreekt op begrotingstekorten en andere economische onevenwichtigheden. Nederland kan zich door deze houding geen hoog begrotingstekort in 2013 permitteren. Om aan de normen te voldoen moet Nederland ongeveer € 16 miljard bezuinigen. Dat lijkt bijna onmogelijk zonder de Nederlandse economie nog verder te beschadigen. De komende weken zal blijken hoeveel het kabinet zal bezuinigen en op welke wijze.

Toch ben ik voorstander van bezuinigingen. Wanneer er geen aanvullende bezuinigingen worden uitgevoerd bedraagt de staatsschuld in 2015 meer dan € 500 miljard. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de schuld in 2009. Ondanks deze gigantische duw in de rug is de economie in de afgelopen vier jaar niet gegroeid. Alleen de overheid is met 10% gegroeid.

De extra leningen zijn gebruikt om de overheid te laten groeien, met de gedachte dat de overheid de stagnerende  economie op de been kon houden. Dat is echter niet gelukt. De economie krimpt wederom, kort na de eerste krimp in 2009. Na ruim drie jaar met geleend geld de economie zonder succes te hebben gestimuleerd,  moet er nu bezuinigd worden. De Nederlandse economie lijdt onder schulden en hoge lasten en niet onder bezuinigingen. Door de open economie heeft de overheid in Nederland weinig invloed op de economie.

Ik zou voorstander zijn om op korte termijn de BTW te verhogen, de rente aftrek voor top inkomens (die in het hoogste tarief vallen van 52%) te beperken tot 42%, de werkloosheidsuitkeringen te verkorten, de AOW leeftijd eerder te verhogen naar 66 jaar en de ambtenarensalarissen te bevriezen. Op deze manier behoudt Nederland het hoogste kredietoordeel (AAA) van de kredietbeoordelaars en krijgt het kabinet de tijd om belangrijke beslissingen voor de toekomst te nemen zoals beslissingen rondom de woonmarkt en de zorg.

Op lange termijn moeten duidelijke en houdbare regelingen omtrent de hypotheekrente aftrek en huurtoeslagen opgezet worden. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de te nemen maatregelen, zodat de woonmarkt weer gezond wordt en de daling van de huizenprijzen tot stilstand wordt gebracht. Daarnaast moeten de zorgkosten, die door de vergrijzing sterk stijgen, worden beperkt.

Wanneer de overheid er in slaagt duidelijkheid te geven, ben ik optimistisch over de Nederlandse economie. Duitsland neemt de gehele Europese economie op sleeptouw. Als belangrijkste handelspartner profiteert Nederland daar sterk van. Het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid nemen toe in Duitsland en Amerika.  En als Amerika en Duitsland (maar ook China) blijven groeien, neemt de wereldhandel toe. De open economie van Nederland profiteert over het algemeen sterk van een groei in de wereldhandel. Bovendien lijkt de Europese Unie bereid om een hoger begrotingstekort van Nederland in 2013 te accepteren, waardoor de bezuinigingen over een langere periode kunnen worden uitgesmeerd. Tenslotte staat de Nederlandse economie er in zijn geheel niet slecht voor. Ondanks de stijging van de werkloosheid is deze in verhouding tot andere Europese landen nog erg laag. De staatsschuld van Nederland is beperkt en ondanks dat de pensioenen worden gekort, heeft Nederland als een van de weinige landen een pensioenkapitaal opgebouwd voor later. En de voorspellingen van het CPB dan? Ach de verwachtingen van de economen van het CPB zijn altijd te negatief.  Zo werd onlangs bekend gemaakt dat het aantal werklozen met 5.000 is afgenomen in februari. Ik zet in op een herstel van de economie in de tweede helft van 2012.

Jaco van der Plas


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de ontwikkeling van de rente en de verwachtingen omtrent de richting van de rente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
Aan de renteverlagingen door de ECB lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen. Het huidige niveau van de beleidsrente bedraagt 1%. Daarnaast heeft de ECB de liquiditeitsvoorziening stevig verruimd om het bankwezen te ondersteunen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft eind februari een bedrag van EUR 529,5 miljard in het financiële systeem geïnjecteerd. Netto werd voor EUR 380 miljard aan liquiditeit in de markten gezet; dit is meer dan het bedrag waarmee de ECB eerder de markten ondersteunde. Deze kapitaalinjectie zorgde ervoor dat er minder geld wordt gevraagd en meer geld wordt aangeboden. Hiermee is de spanning op de geldmarkt iets afgenomen
Wij verwachten op grond van het bovenstaande dat de komende periode de korte/ variabele hypotheekrente ongeveer gelijk zal blijven.

Verwachtingen voor de lange rente
De Nederlandse 10-jaarsrente is ook in de afgelopen periode verder gedaald. Nederland heeft een zeer goede reputatie bij beleggers wanneer het gaat om begrotingsdiscipline. Beleggers hebben er vertrouwen in dat er uit het Catshuis-overleg een akkoord komt met een goede mix van economische hervormingen en bezuinigingen. Daarnaast hebben bijna alle Europese lidstaten een verdrag ondertekend waarin strikte regels staan voor de begrotingsdiscipline. Dit regelement moet binnen een jaar vastgelegd worden in de nationale wetgeving van de lidstaten. De lidstaten moeten ook aangeven hoe de toezichthouding wordt nageleefd.

Op basis hiervan verwachten wij dat de hypotheekrentetarieven voor rentevast perioden van 1 jaar en langer de komende periode gelijk zullen blijven dan wel licht zullen gaan dalen.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Ontwikkeling spaarrente
Onderstaand geven wij u een overzicht van de internetspaarrekening die QP Advies u kan aanbieden. De banken die deze rekeningen aanbieden zijn allen aangesloten bij een collectieve garantieregeling.

Voor een compleet overzicht geven wij ook de rentestand van de betreffende rekeningen per februari 2011.

Bank                                             
           
Rente Rente
Huidig              Februari 2012
Aegon Eigen Stijl sparen 2,20% 2,00%
Aegon Eigen Stijl sparen (1) 2,34% 2,12%
Aegon Eigen Stijl sparen (2) 2,38% 2,16%
Aegon Eigen Stijl sparen (3) 2,52% 2,28%
Argenta Spaarrekening 2,55% 2,25%
Argenta Jongerenrekening (4) 2,70% 2,65%
Delta Lloyd Renterekening 2,30% 2,00%
Reaal Loyaalsparen (5) 2,75% 2,40%
Reaal Plussparen (6) 2,65% -
Westland Utrecht 2,90% -

(1) Minimaal spaarsaldo €10.000
(2) Minimale maandelijkse storting €100
(3) Minimaal spaarsaldo €10.000 + minimale maandelijkse storting €100
(4) < 18 jaar
(5) Maandeiljkse storting €50 - €500
(6) Minimaal spaarsaldo €10.000

Indien u een internetspaarrekening wilt openen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de aanvraag voor u in orde maken.


achtergrond