tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Juni 2017

Beste DGA, uw pensioenopbouw in eigen beheer moet stoppen!
Compensatie boeterente en belastingaftrek
Langdurig werklozen krijgen alsnog recht op WW-uitkering
Echtscheiding: Recht op toeslagen?
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Beste DGA, uw pensioenopbouw in eigen beheer moet stoppen!
Vanaf 1 april 2017 is de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer van kracht. De administratieve wijzigingen die gepaard gaan met het stoppen van pensioenopbouw in eigen beheer moeten uiterlijk 1 juli 2017 zijn uitgevoerd.  Na deze datum is de eigen BV geen erkende pensioenuitvoerder meer. Het gevolg van het niet stoppen van pensioenopbouw in eigen beheer is dat in één keer over de gehele pensioenvoorziening moet worden afgerekend met de Belastingdienst.

Wat moet u doen:
• Uiterlijk 01 juli 2017 uw pensioenopbouw in eigen beheer premievrij maken
• Als u een deel van uw pensioen heeft ondergebracht bij een verzekeraar, moet u beslissen wat u hiermee gaat doen. Indien u besluit om dit pensioen bij de verzekeraar af te kopen, moet dit verzoek vóór 1 juli 2017 bij de betreffende verzekeraar ingediend zijn
• In overleg gaan met uw (ex)partner. Hij/zij moet instemmen met uw keuze
• Nadenken over de manier waarop u in de toekomst zorg gaat dragen voor pensioenopbouw. Hierbij zal ook de situatie bij onverhoopt vroegtijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid betrokken moeten worden
• Nadenken over hetgeen met het pensioen in eigen beheer moet gebeuren: Afkopen, omzetten in een oudedagsverplichting, afstorten bij een verzekeraar of het premievrije pensioen laten doorlopen bij de BV
• Zorgdragen voor juridische documenten en, indien van toepassing, binnen 1 maand melding maken van uw keuze aan de fiscus

Berichtgeving doet vermoeden dat een aanzienlijk deel van de DGA’s nog geen beslissing heeft genomen. Snelle actie is dan nodig!

Er zijn afwegingen en keuzes die gemaakt moeten worden, welke betrekking kunnen hebben op uw privévermogen, belastingheffing, instemming (ex)partner, toekomstige pensioenopbouw, (aanvullend) afdekken van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid, vermogenspositie BV, uw gezondheid, medevennoten in de BV, uw toekomstplannen enzovoort.

In onze optiek kunnen de hierboven genoemde keuzes niet gemaakt worden zonder (financieel) inzicht. Laat u adviseren. Bij QP Advies kunnen wij u uitstekend van dienst zijn.


Compensatie boeterente en belastingaftrek
In een eerder artikel hebben wij u geïnformeerd over de te hoge boeterentes die geldverstrekkers in rekening hebben gebracht bij het vervroegd aflossen van een hypotheek of het afkopen van de rente. Wie een compensatie boeterente krijgt wacht een correctie van de belastingaangifte 2016, aldus minister Dijsselbloem van Financiën in antwoord op Kamervragen. "Consumenten die op of na 14-07-2016 (deels) vervroegd hebben afgelost, hebben mogelijk een te hoge vergoeding aan hun kredietverstrekker betaald. Consumenten die tussen 14-07-2016 en 31-12-2016 een te hoge vergoeding hebben betaald, hebben ook in hun aangifte over 2016 een te hoge aftrekpost opgenomen voor de betaalde vergoeding. Als deze consumenten later dit jaar het aan hun kredietverstrekker te veel betaalde bedrag terugkrijgen, zal dit ook in hun belastingaangifte moeten worden gecorrigeerd. In 2017 zal in de aangifte over 2016 zekerheid worden verkregen over de te veel betaalde vergoeding. Dit bedrag zal worden gecorrigeerd door het in de aangifte over 2016 aan te merken als negatieve aftrekbare kosten eigen woning. De Belastingdienst zal in haar communicatie in 2017 extra aandacht besteden aan dit onderwerp. Voor de te veel betaalde vergoeding in het jaar 2017 geldt dat reeds in 2017 zekerheid wordt verkregen over de terugbetaling. Bij in 2017 te veel betaalde vergoeding moet daarom reeds in de aangifte over het jaar 2017 rekening gehouden worden met de latere terugbetaling, waardoor in die aangifte alleen de terecht in rekening gebrachte vergoeding (betaalde vergoeding verminderd met de latere terugbetaling) wordt aangemerkt als drukkende kosten en aftrekbaar is."

Indien u een vergoeding krijgt voor teveel betaalde boeterente over de periode vóór 2017, moet u feitelijk belasting betalen over dit bedrag. In andere jaren heeft u namelijk belastingaftrek gekregen over deze betaalde boeterente. Informeer uw belastingadviseur wanneer u een bedrag aan teveel betaalde boeterente terug ontvangt. Indien u zelf uw aangifte invult, lees dan de informatie over dit onderwerp op de website van de Belastingdienst over de aangifte 2017.


Langdurig werklozen krijgen alsnog recht op WW-uitkering
Werkloosheidsuitkering naar 3 jaar
Langdurig werklozen krijgen alsnog recht op een WW-uitkering van 3 jaar, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Hiermee wordt de versobering van de regels na nog geen anderhalf jaar al weer ongedaan gemaakt. Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap teruggebracht van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. De werkgeversorganisaties maakten echter op 8 mei bekend dat zij instemmen met het plan om de uitkeringsduur weer terug te brengen naar 3 jaar.

Huidige regeling
In 2012 besloot het kabinet dat de Werkloosheidswet (WW) zou worden versoberd. Dit hield onder andere in dat de uitkeringsduur werd teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Per 1 januari 2016 is dit concreet geworden en wordt de uitkeringsduur stapsgewijs teruggebracht met één maand per kwartaal.

Nieuwe regeling
In het sociaal akkoord van april 2013 hebben werkgevers en werknemers afgesproken de versobering van de WW deels te repareren. De werkgeversorganisaties hebben uiteindelijk op 8 mei jl. hierover een akkoord bereikt met de vakbonden en stemmen in met een verlenging van de huidige uitkeringsduur van 2 naar 3 jaar. De voorwaarde die de werkgevers hierbij stellen is dat de regeling niet leidt tot extra administratieve lasten en dat de werkgevers de garantie krijgen dat de extra premie voor werknemers niet later alsnog via cao-onderhandelingen voor rekening komt voor de werkgevers. De eerste twee jaar van een WW-uitkering wordt door de werkgevers betaald en het derde jaar wordt gefinancierd door de werknemers zelf via een extra premie die maandelijks wordt verrekend via de salarisstrook. Deze extra premie bedraagt 0,3% van het bruto salaris in 2018, oplopend naar 0,6% in 2022.

Door de nieuwe regeling heeft u langer de tijd om een andere baan te zoeken wanneer u werkloos raakt. De uitkering is echter altijd lager dan uw inkomen voor werkloosheid. Zorg daarom voor een buffer op uw spaarrekening waarmee u uw inkomen gedurende werkloosheid kunt aanvullen. Ons advies is om minimaal drie tot zes netto maandsalarissen (eventueel gezamenlijke salarissen als u een partner met inkomen heeft) op uw spaarrekening achter de hand te houden.


Echtscheiding: Recht op toeslagen?
Het kan zijn dat u tijdens uw huwelijk geen recht had op toeslagen, omdat het gezamenlijke inkomen te hoog was. Maar hoe zit dat indien u gaat scheiden?

U kunt op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken, zodat u weet of u recht heeft op toeslagen. Zodra uw ex-partner zich heeft uitgeschreven op uw adres (Gemeentelijke Basisadministratie), heeft u geen toeslagpartner meer. Vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de Rechtbank, kunt u toeslagen aanvragen.

Voorbeeld:
Stel u bent 40 jaar, heeft een jaarinkomen van € 25.000 en twee kinderen van 9 en 11 jaar inwonend.
U heeft recht op zorgtoeslag: € 34 per maand
U heeft recht op kindgebonden budget: € 398 per maand
In totaal dus € 432 per maand

In sommige situaties kan het verstandig zijn om voor het jaar van scheiden toch te kiezen voor fiscaal partnerschap (bijvoorbeeld voor hypotheekrenteaftrek). Deze keuze zit het aanvragen van toeslagen niet in de weg. U kunt geen toeslagpartner hebben, maar wel kiezen voor fiscaal partnerschap.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met QP Advies. Telefoonnummer 071-4010210


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente (t/m 5 jaar vast)
Op 15 maart verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven van 0,75% naar 1%. Naar verwachting zullen dit jaar nog twee verdere verhogingen van elk 25 basispunten volgen. De vertrouwensindicatoren wijzen vooruit op een hogere economische groei. Nu al stijgen de werkgelegenheid en de inflatie in de Verenigde Staten. Ook in Europa loopt de inflatie op. In april stond de inflatie op 1,9%, bijna gelijk aan de 2%-streefwaarde van de Europese Centrale Bank (ECB). De recente stijging is echter vooral toe te schrijven aan hogere energie- en voedselprijzen. Omdat deze sterk kunnen  schommelen, ziet de ECB weinig reden om de rente vlot te verhogen.

De ECB acht de kans klein dat de inflatie in de eurozone snel structureel zal oplopen. Bedrijven mogen optimistisch zijn over de economie nu de uitvoer toeneemt en de investeringen stijgen; consumenten zijn veel terughoudender. De gezinsbestedingen groeien slechts beperkt vanwege de bescheiden inkomensstijging. Tegen deze achtergrond kan het nog lang duren voordat de inflatie duurzaam op een hoger niveau komt te liggen. Daarom houdt de ECB voorlopig vast aan haar huidige lage officiële rentetarieven. Volgens ons zal de ECB de rente pas vanaf het derde kwartaal van volgend jaar verhogen. In lijn met het voorlopig onveranderde rentebeleid van de ECB zal ook de korte hypotheekrente volgens ons stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente (vanaf 10 jaar vast)
De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en zo de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het aankoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging koopt de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties, EUR 20 mld minder voorheen. Wij gaan er van uit dat de ECB het bedrag vanaf begin 2018 verder zal verlagen. In de aanloop naar een minder actief aankoopbeleid van de ECB, zal de lange rente licht stijgen.

Ook de internationale omgeving draagt bij aan een hogere lange rente. De Amerikaanse centrale bank kondigde onlangs aan dat zij de schuldtitels die zij de afgelopen jaren aankocht, weer wil verkopen. Dit vooruitzicht én de verwachting dat Trump de economie zal stimuleren met investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen, duwen de Amerikaanse lange rente omhoog. Dit heeft zijn weerslag op de Europese lange rente. Zodra ook in Europa de inflatie en de BBP-groei toenemen zal de lange rente hier eveneens stijgen. Voor Nederland denken wij dat de 10-jaarsrente oploopt van 0,4% eind 2016 naar 1,3% eind 2017 en 1,7% eind 2018. In lijn hiermee houden wij rekening met een lichte stijging van de lange hypotheekrente.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
  Huidige rente Rente maart 2017 Bijzonderheden
Argenta Internetspaarrekening 0,5% 0,5% -
Argenta jongerenspaarrekening 0,65% 0,65% <18 jaar
ASR 0,45% 0,6% -
Delta Lloyd 0,4% 0,45% -achtergrond