tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Januari 2017

Voorstellen nieuwe adviseur, Willem de Mol
De verwachte AOW-leeftijd
Wat zegt uw werkgever over uw pensioen?
Wijziging huwelijksvermogensrecht
Waarom Alex Vermogensbeheer slecht presteert
Renteverwachting hypotheken


Voorstellen nieuwe adviseur, Willem de Mol


Wij zijn heel blij dat Willem de Mol per 1 januari jl. ons team is komen versterken. Willem zal zich voornamelijk bezig gaan houden met het adviseren van particulieren op het gebied van hypotheken. Daarnaast zal Willem onderhoudsgesprekken met bestaande klanten gaan voeren en de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen. Wij heten hem dan ook van harte welkom en wensen hem heel veel plezier toe bij QP Advies.  

Na het behalen van zijn HAVO-diploma aan het Andreas College in Katwijk is Willem Management, Economie en Recht gaan studeren aan de Haagse Hogeschool. Na het afronden van zijn studie is Willem begonnen met werken als Assistent-Accountant om vervolgens in 2011 te beginnen als Adviseur Particulieren bij de Rabobank. Hier hield hij zich bezig met het adviseren van klanten op het gebied van dagelijkse bankzaken, schadeverzekeringen en consumptieve financieringen.
Het in gesprek zijn met klanten en achterhalen wat klanten belangrijk vinden met betrekking tot hun financiën, is de reden waarom Willem werkzaam is in de financiële dienstverlening. 


De verwachte AOW-leeftijd
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op AOW. Daarnaast heeft u wellicht via de werkgever nog aanvullend pensioen, ook wel werknemerspensioen, opgebouwd of misschien wel een lijfrentekapitaal. Ook als ondernemer heeft u misschien aanvullend lijfrentekapitaal opgebouwd.

U kreeg altijd vanaf uw 65e verjaardag een AOW-uitkering. Dat is veranderd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. In 2017 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 9 maanden. De leeftijd waarop u AOW krijgt is afhankelijk van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat tot 2021 in stappen omhoog naar 67 jaar en wordt daarna afhankelijk van de levensverwachting. Hoe deze stijging verloopt is vastgelegd in een wet. De wet regelt dat de regering vanaf 2017 jaarlijks moet vaststellen wat over vijf jaar de AOW-leeftijd is. In de wet staat een formule om uit te rekenen wat de verhoging moet worden. Op basis van de wet is nu berekend dat de AOW leeftijd per 1 januari 2022 67 jaar en 3 maanden gaat worden.

Het is ook mogelijk om de toekomstige AOW leeftijd uit te rekenen. Dit is natuurlijk niet zeker, maar geeft wel een hele goede indicatie. De regering gaat namelijk uit van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek omtrent de gemiddelde levensverwachting van iemand die 65 jaar is geworden. De afgelopen eeuw zijn Nederlanders gemiddeld flink ouder geworden. In 1950 had een man van 65 gemiddeld nog ongeveer 14 jaar te leven, hij werd dus 79 jaar oud. In 2013 was dat ongeveer 18 jaar. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. Een man die in 2030 65 wordt, heeft dan waarschijnlijk nog 20 jaar te leven, de verwachting is dat hij 85 jaar oud wordt. Het CBS heeft de levensverwachting doorgerekend tot 2060. De berekening laat zien dat de AOW-leeftijd in dat jaar 71 jaar en 6 maanden zal zijn. Op de website van het SVB kunt u uw verwachte AOW leeftijd berekenen (http://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/).

Op dit moment zijn er verschillende organisaties (o.a. vereniging van bedrijfsartsen en het FNV) die bij de regering alternatieven aandragen om de AOW gerechtigde leeftijd minder te verhogen. U dient echter in uw financiële planning wel degelijk rekening te houden met een hogere AOW leeftijd. In ieder geval nu dus al 67 jaar en 3 maanden, maar verstandiger is om van de prognoses van het CBS (te berekenen via de website van het SVB) uit te gaan.

Als u de mogelijkheid wilt hebben om eerder te stoppen met werken of om bijvoorbeeld vanaf een bepaalde leeftijd minder te gaan werken, kunt u verschillende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld extra aflossen op uw hypotheek, aanvullend pensioen opbouwen, aanvullend lijfrentekapitaal opbouwen of vermogen (spaar- of beleggingsvermogen) opbouwen. Wat de beste maatregel is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en/of wensen. Soms is één maatregel voldoende, maar meestal is een combinatie van maatregelen de beste oplossing. QP Advies kan u daarbij helpen. Allereerst maken we een overzicht van uw huidige financiële situatie. Wij noemen dat een Persoonlijk Financieel Overzicht. Daarna gaan we in op uw wensen. Wanneer wilt u de mogelijkheid hebben om te stoppen of wanneer wilt u minder gaan werken? En hoeveel heeft u dan nodig om te kunnen besteden? Als we ook uw wensen en doelstellingen in kaart hebben gebracht, maken we een plan. In dit Financieel Plan wegen we de mogelijke maatregelen af tegen elkaar. Op basis van deze afwegingen stellen we vast wat het beste in uw situatie past. Tenslotte kunnen we jaarlijks (of drie jaarlijks) bekijken of u op schema ligt om uw wensen en doelstellingen mogelijk te maken. Indien nodig passen we uw financieel plan aan. Omdat bijvoorbeeld uw wensen en doelstellingen zijn veranderd, of omdat de wetgeving is aangepast.

Als u interesse heeft om uw persoonlijke financiële situatie en uw wensen en doelstellingen duidelijk te krijgen, dan kunt u contact met ons opnemen op info@qp-advies.nl.


Wat zegt uw werkgever over uw pensioen?
‘Hoewel bijna iedereen het belangrijk vindt later een goed pensioen te hebben, heeft slechts een minderheid van vier op de tien Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar een goed beeld van hoe hun financiën eruit zullen zien als ze met pensioen zijn ‘(Nibud)

Uit veel onderzoeken blijkt dat werknemers niet echt geïnteresseerd zijn in hun pensioen. Pensioen wordt als lastig ervaren, het taalgebruik is lastig en men is niet geïnteresseerd omdat de pensioendatum nog ver in toekomst ligt.

Voor wat betreft de manier van communiceren is per juli 2015 de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Er moet beter over pensioen gecommuniceerd worden. De communicatie moet individueel zijn en mag digitaal plaatsvinden. Doelstelling van de wet is dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dit voldoende is, zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening, weet welke keuzemogelijkheden er zijn en wat de consequenties van die keuzemogelijkheden zijn.

Onderdelen met betrekking tot communicatie zijn: Pensioen 1-2-3, Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en het pensioenregister. In een latere nieuwsbrief zullen we deze onderdelen behandelen.
Uw werkgever heeft in de pensioencommunicatie een belangrijke functie. Uw werkgever is immers degene die de pensioenovereenkomst is aangegaan. De pensioenuitvoerder zal u van informatie voorzien (Pensioen 1-2-3, UPO), maar uw werkgever zal ook moeten nagaan of u deze informatie begrijpt en kunt begrijpen. Hoe vaak bent u zelf op dit punt door uw werkgever of namens uw werkgever op persoonlijk niveau geïnformeerd? De ervaring leert dat hier verbeterpunten zijn, zeker bij wat kleinere bedrijven. Onwetendheid of ontbreken van kennis bij de werkgever is hierin geen excuus.

Hoewel er een actieve(re) rol van uw werkgever op dit punt wordt gevraagd, bent u ook zelf verantwoordelijk. Indien de interesse in pensioen ontbreekt, helpt daar weinig tegen. Nu zijn er op dit punt voldoende redenen om uw motivatie op dit punt te herzien. Er staat nogal wat te gebeuren in 2017: nieuw pensioenstelsel(?), samenvoegen kleine pensioenpotjes, verkiezingsprogramma’s waarin pensioenen een item zijn enzovoort.

Indien u vragen heeft over uw pensioen(regeling) of over de manier waarop uw werkgever hierover communiceert kunt u contact met QP Advies opnemen. Ook indien u als werkgever met betrekking tot uw personeel hierover informatie wilt bent u van harte welkom. Uw pensioenadviseur van QP Advies kan u helpen bij het geven van de juiste informatie aan uw werknemers.


Wijziging huwelijksvermogensrecht
Als u gaat trouwen en u laat geen huwelijkse voorwaarden maken, ontstaat er automatisch een gemeenschap van goederen. Alle schulden en bezittingen worden vanaf dat moment gemeenschappelijk. Hier kan bijvoorbeeld ook een woning onder vallen die in bezit was bij één van de echtgenoten. Een uitzondering hierop zijn schenkingen of nalatenschappen verkregen met een zogenaamde uitsluitingsclausule en/of een letselschade-vergoeding of smartengeld.

Er is een voorstel ingediend met betrekking tot een beperking van deze gemeenschap van goederen.
Met dit voorstel wordt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Dit voorstel is reeds aangenomen door de Tweede Kamer. Het plenaire debat zal vermoedelijk in maart 2017 plaatsvinden.

Wat zal er gaan veranderen?
Er zullen drie vermogens ontstaan:
• Privévermogen van de een
• Privévermogen van de ander
• Gemeenschappelijk vermogen

Alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven privé. Dat wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd wordt gemeenschappelijk. Alle schenkingen en nalatenschappen blijven privé ongeacht of er een uitsluitingsclausule is opgenomen.

U zult wellicht begrijpen dat dit een goede administratie vereist om te bepalen wat privé is en wat gemeenschappelijk. Op het moment van trouwen lijkt dit misschien niet zo belangrijk, maar het voorkomt bij een scheiding veel discussies.

Het opmaken van huwelijkse voorwaarden is nog steeds mogelijk. Hiervoor kunt u informatie inwinnen bij de notaris. Ook het trouwen in volledige gemeenschap van goederen blijft mogelijk. Maar ook dan dient u bij de notaris langs te gaan. Zonder tussenkomst van de notaris ontstaat dus een beperkte gemeenschap van goederen.

Op basis van dit nieuwe voorstel wordt het dus nog belangrijker om goed na te denken over hoe u uw vermogen, nu en in de toekomst, wilt delen met uw toekomstige partner. Laat u goed adviseren voordat u een keuze maakt!


Waarom Alex Vermogensbeheer slecht presteert
In de afgelopen week was er veel te doen om het rendement van vermogensbeheerder Alex. Voor de tweede keer in drie jaar tijd heeft Alex slecht gepresteerd. De vijf beleggingsportefeuilles (vijf verschillende risicoprofielen van zeer defensief tot zeer speculatief) bleven in 2016 allen achter bij de benchmarks. Een benchmark  is een standaard waaraan de prestaties van een vermogensbeheerder kan worden gemeten. Drie van de vijf profielen lieten zelfs een negatief rendement zien. Het slechts presteerde het speculatieve profiel (offensieve profiel) van Alex. Beleggers in dit profiel bleven 16 procentpunt achter bij de door Alex Vermogensbeheer zelf gekozen maatstaf en verloren 10% van hun inleg. Ter vergelijking; beleggers in het offensieve profiel van QP Advies behaalden in 2016 een positiefrendement van 6,8%.

Ook in 2014 bleven alle vijf de profielen van Alex ver achter bij de benchmark. De oorzaak daarvan zit in het geautomatiseerde handelssysteem van de vermogensbeheerder. Dat systeem moet het hebben van duidelijke trends om in en uit de markt te stappen. Daarmee is Alex een zeer actieve vermogensbeheerder. QP Advies gelooft niet dat een actief beleggingsbeleid op basis van timing (op het juiste moment in en uit de markt stappen) op lange termijn een rendement geeft dat minimaal gelijk is aan wat de markt behaald. Sterker nog; wij zijn er van overtuigd dat de resultaten van een beleggingsstrategie op basis van timing op lange termijn ruim onder het gemiddelde van de markt blijft.

Beleggers die proberen op het juiste moment in of uit beleggingen te stappen om daarmee grote winsten te realiseren (actief handelen), zien een zeer belangrijk gegeven over het hoofd. Het risico is dat deze beleggers perioden met uitzonderlijk positieve rendementen missen. Deze perioden zijn noodzakelijk om op lange termijn een rendement te behalen van 5,6% tot 7,9%.

Een onderzoek van het onafhankelijke adviesbureau Ibbotson Associates toont dit risico aan. Een belegger die in 1926 $ 1 zou hebben belegd, zou bij permanente belegging in 2002 kunnen beschikken over een kapitaal van $ 1.775. Het missen van de beste 35 maanden in de periode van 1926 tot en met 2002 door verkeerd in- en uitstappen (timing) zou een belegger doen beschikken over een kapitaal van $ 16. Een belegging op een Amerikaanse dollar-spaarrekening zou over diezelfde periode $ 17 hebben opgeleverd.

Investering $ 1 in 1926 Eindkapitaal 2002
Vol belegd gehele periode $ 1.775
Missen van 35 beste maanden $ 16     
Amerikaanse spaarrekening $ 17

Een onderzoek in 2008 over de periode 1993 tot en met 2007 laat hetzelfde beeld zien. Het missen van de beste beursdagen in een jaar leidt tot een aanzienlijk lager rendement. Als u de gehele periode belegd was geweest, had u een rendement van 11,5% kunnen behalen op de S&P 500 (belangrijke Amerikaanse beursindex). Het missen van de tien beste beursdagen zou tot een rendement van 6% hebben geleid. Terwijl het missen van de twintig beste beursdagen tot een rendement van 2% zou hebben geleid. Bovendien worden de beste beursdagen vaak gerealiseerd na de slechtste beursdagen (na een snelle daling van de koersen).Hoewel een goede timing het rendement van de beleggingen kan verbeteren, is het in de praktijk onmogelijk om blijvend goed te timen. Een aantal keer kan de belegger succesvol zijn, maar een onafgebroken periode van succesvolle timing is onmogelijk. De conclusie is dan ook dat het beter is om niet steeds in- en uit te stappen.

Veel beter is het om uw beleggingen af te stemmen op uw doel. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken op 62 jarige leeftijd. QP Advies koppelt uw vermogensopbouw aan uw doelstelling. Vervolgens gebruiken we een stabiele vermogensopbouw op basis van wetenschappelijk onderbouwde principes om uw doelstelling mogelijk te maken. Een actieve timing van de markt, zoals Alex nastreeft, maakt de kans op het bereiken van uw doelstelling veel lager dan de kans bij een stabiele vermogensopbouw. Daarom kiest QP Advies voor uw doelstelling en een stabiele vermogensopbouw.

Heeft u interesse in de vermogensopbouw van QP Advies op basis van wetenschappelijk onderbouwde principes waarbij uw doelstellingen centraal staan? Neem dan contact op met QP Advies via info@qp-advies.nl.


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente (t/m 5 jaar vast)
Medio december verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven. Wij houden er rekening mee dat komend jaar verdere aanpassingen zullen volgen. De daling van de werkloosheid en de licht oplopende inflatie biedt de Federal Reserve ruimte om het rentebeleid te normaliseren. De Europese Centrale Bank (ECB) is hier voorlopig nog niet aan toe. Weliswaar loopt ook in Europa de inflatie op, doordat de grondstoffenprijzen het prijspeil niet langer naar beneden duwen. In december steeg de inflatie van 0,6% naar 1,1%. Maar daarmee  ligt de inflatie nog ruim onder de 2%-streefwaarde van de ECB. En gezien de zwakke bestedingen en de hoge werkloosheid zal het wel even duren voordat de streefwaarde weer in zicht komt.

Om de inflatie op te drijven, heeft de ECB de officiële rentetarieven al diverse keren verlaagd. De laatste keer was in maart. Het depositotarief (het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB) ligt sindsdien op -0,4%. De kans dat de ECB de rente verder verlaagt, achten wij klein. Een verdere verlaging leidt namelijk tot hogere kosten voor banken, wat de stabiliteit van het bankwezen kan aantasten. Bovendien zal een verdere renteverlaging de wisselkoers van de euro omlaag drukken, wat onrust op internationale valutamarkten kan veroorzaken. De ECB laat de rentetarieven daarom ongemoeid. In lijn met het onveranderde rentebeleid zal ook de korte hypotheekrente volgens ons stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente (vanaf 10 jaar vast)
De ECB koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het opkoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging zal de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties opkopen, EUR 20 mld minder dan nu. Als gevolg van deze verlaging zal de neerwaartse druk op de lange rente geleidelijk afnemen.

Met haar beslissing riep de ECB wel tijdelijk een halt toe aan de rentestijging die inzette na de verkiezing van Donald Trump. Beleggers denken dat de door Trump aangekondigde investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen leiden tot een sterkere BBP-groei, een hogere inflatie en een oplopend begrotingstekort. Hierdoor stijgt de Amerikaanse lange rente. De rentestijging in de VS duwt wereldwijd de lange rentes omhoog. Zo staat de 10-jaarsrente op Nederlandse overheidsobligaties met 0,49% bijna 20 basispunten hoger dan op 8 november toen Trump de verkiezingen won. Daarmee is een eind gekomen aan de voortdurende daling van de hypotheekrente. Wij houden rekening met een verdere, zeer beperkte rentestijging.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


achtergrond