tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Juni 2016

Ongehuwde ouders met kinderen
Waar gaan we wonen na de scheiding?
Overzicht spaarrente
FinanciŽle planning
Renteverwachting hypotheken
Uitnodiging informatieavond: Uw leven en/of uw geld!


Ongehuwde ouders met kinderen
Het Centraal Bureau voor Statistiek(CBS)melde onlangs dat in 2014 en 2015 bijna de helft van de baby’s die in Nederland worden geboren ouders hebben die niet met elkaar getrouwd zijn.

Vanuit het oogpunt van pensioen is dit een punt dat aandacht vraagt.

Bij de meeste pensioenuitvoerders wordt als partner aangemerkt: de persoon waarmee de deelnemer is gehuwd; of een geregistreerd partnerschap is aangegaan; of duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.
Aan het duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren worden vaak aanvullende voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld: ingeschreven staan op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie, geen bloed-of aanverwanten in de recht lijn zijn, achttien jaar of ouder zijn en een notarieel samenlevingscontract met de verplichting over en weer bij te dragen in de kosten van levensonderhoud.

Belangrijk hierbij is: wat gebeurt er nu met het pensioen indien één van de ouders onverhoopt komt te overlijden en kan de achterblijvende partner met kind(eren) dan wel financieel “rondkomen”.

Pensioen wordt vaak als lastig ervaren en heeft vaak niet de interesse van de pensioendeelnemer, maar misschien is het goed om het pensioenreglement eens door te nemen en te kijken hoe het nabestaandenpensioen  in uw situatie geregeld is en of dat ook uw wens is. Indien er in het pensioenreglement een notarieel samenlevingscontract wordt gevraagd en u heeft er geen, heeft uw partner geen recht op het nabestaandenpensioen. Wellicht is dit vanuit de verzorgingsgedachte een goed moment om toch een samenlevingscontract op te laten maken. Let ook op dat, bij samenwonen, een partner aangemeld moet worden in elkaars pensioenregeling.
Het kan zijn dat er helemaal geen nabestaandenpensioen voor partner of wezenpensioen door uw werkgever is toegezegd.  Dit is een goed moment om dit met uw werkgever te bepreken. De kosten om dit (collectief) te regelen zijn relatief beperkt. Uiteraard kunt u, of uw werkgever, bij ons informeren naar de mogelijkheden.


Waar gaan we wonen na de scheiding?
Voor het beantwoorden van deze vraag spelen zowel financiële als praktische argumenten een rol. Zijn er kinderen, dan is het veelal de wens dat één van de partners in de bestaande woning blijft. Zijn de maandlasten voor deze partner op te brengen? En wat doet de andere partner? Is er een mogelijkheid om een woning te kopen of is huren een optie? Belangrijke vragen waar je vaak op korte termijn antwoord op moet geven. Want er moet het een en ander geregeld worden en je wilt de kinderen duidelijkheid geven. Maar wat zijn de mogelijkheden?

In de bestaande koopwoning blijven
Indien je samen besluit dat een van beide in de woning blijft, moet er veel geregeld worden. Vaak laat je de woning taxeren, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de waarde van de woning. Indien de eigendomsverhouding 50%/50% is, koopt de ene partner 50% van de woning van de andere partner. Gelukkig is hierover geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Omdat dit wel gezien wordt als een nieuwe verkrijging gelden de nieuwe hypotheekregels voor het financieren van deze 50% van de woning. Dat betekent een aflosvorm zoals lineair of annuïtair, wat veelal leidt tot hogere maandlasten. Een eventuele overwaarde of restschuld zal verdeeld moeten worden. Hoe ziet de nieuwe hypotheek eruit en belangrijker nog, zijn deze maandlasten te betalen?

De bestaande koopwoning verkopen
Bij verkoop van de woning wordt de hypotheek afgelost. Bij een eigendomsverhouding van 50%/50% wordt een eventuele overwaarde verdeeld, maar een eventuele restschuld wordt ook verdeeld. Beide partners kunnen zelf besluiten of ze een andere woning gaan kopen of gaan huren. Bij aankoop (binnen drie jaar) dient de overwaarde gebruikt te worden voor de aankoop of verbetering van de woning. Het meefinancieren van een eventuele restschuld is in de praktijk niet altijd even makkelijk. Kijk hiervoor op onze site www.qp-advies.nl bij de nieuwsbrief van mei 2015 of maak een afspraak met een van onze adviseurs.

Naar een huurwoning
Indien de echtelijke woning wordt verlaten, of omdat de woning wordt verkocht, of omdat de andere partner in de woning blijft, zult u andere woonruimte moeten zoeken. Een de ene kant stelt u bepaalde eisen aan de woning, bijvoorbeeld dicht bij school, minimaal aantal kamers, dichtbij de andere ouder, maar aan de andere kant is het aanbod beperkt en de wachtlijst heel lang. Zeker in Katwijk. Indien u gezien uw inkomen in aanmerking komt voor een sociale huurwoning dient u zich in te schrijven bij Woningnet Holland Rijnland (www.woningnethollandrijnland.nl). De inschrijfkosten bedragen € 10,00 per jaar. Hoe langer u ingeschreven staat hoe hoger u op de lijst staat en dus hoe eerder u een geschikte woning krijgt toegewezen. U komt alleen in aanmerking voor een sociale huurwoning met een jaarinkomen van maximaal € 34.911 (Prijspeil januari 2015). Mogelijk komt u ook in aanmerking voor huursubsidie. Kijk hiervoor op de site van de Belastingdienst.

Urgentieverklaring
Alleen in zeer dringende noodsituaties kunt u voorrang krijgen. Denk hierbij aan:
• Lichamelijke of psychosociale klachten die te maken hebben met de huidige woonsituatie
• Financiële problemen waardoor de huidige woonlasten niet meer (geheel) betaald kunnen worden
• Iemand die de zorg voor minderjarige kinderen heeft en dakloos dreigt te worden, waardoor bij de kinderen een ontwikkelingsstoornis dreigt

Voor het aanvragen van een urgentieverklaring kunt u een afspraak maken bij één van de woningcorporaties. U kunt zich voorstellen dat een urgentieverklaring niet snel wordt afgegeven.

Dit maakt dat partners soms noodgedwongen bij elkaar in één huis blijven wonen. Dan is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt om ruzies en escalaties te vermijden. Schakel hiervoor de hulp van een mediator in. De mediator helpt jullie bij het uitspreken van de ergernissen en het opstellen van de afspraken.


Overzicht spaarrente
Bank Huidige
rente
Rente maart
2016
Voorwaarden
Argenta
Spaarrekening
0,8% 1,0% Geen
Argenta 
jongerenrekening
0,95% 1,15% < 18 jaar
Delta Lloyd  0,8% 0,95% Geen
Zwitserleven 0,8% 0,9% Geen
Zwitserleven 
Maandsparen
0,9% 1,0% Maandelijkse inleg € 100 - € 1.000FinanciŽle planning
Mensen die nu trouwen zonder huwelijkse voorwaarden, zijn automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Daardoor delen zij automatisch alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden met elkaar. De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel tot inperking van de wettelijke huwelijksgemeenschap aangenomen. Met de goedkeuring van het wetsvoorstel willen D66, PvdA en VVD de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot alleen dat vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven. Hiermee lijkt de automatische gemeenschap van goederen haar langste tijd gehad te hebben.

Volgens de nieuwe regels zal de beperkte huwelijksgemeenschap als basisstelsel gelden. Mensen die onder de nieuwe wet huwen, zullen derhalve automatisch huwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Stellen die na inwerkingtreding van de nieuwe wet gaan trouwen en in algehele gemeenschap van goederen willen huwen, moeten huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Volgens het nieuwe basisstelsel vallen straks buiten de huwelijksgemeenschap:
• Erfenissen of giften aan een van de partners (ongeacht of hieraan een uitsluiting is verbonden).
• Bezittingen en schulden die iemand voor het huwelijk al had, blijven van de betreffende partner.
• Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk al van beiden waren (denk aan een gemeenschappelijke woning), vallen bij aanvang van het huwelijk in de huwelijksgemeenschap. Dit vermogen wordt vervolgens automatisch 50-50 verdeeld. Als partners dit laatste niet willen, dan zullen zij voorafgaand aan hun huwelijk huwelijkse voorwaarden moeten opstellen waarin een andere regeling wordt getroffen.

Het maakt straks dus niet meer uit of op de schenking of erfenis een uitsluitingsclausule rust omdat schenkingen en erfenissen van rechtswege buiten de huwelijksgemeenschap vallen. In de praktijk zijn de meeste uitsluitingen echter zodanig geformuleerd dat de werking ervan vervalt bij einde van het huwelijk door overlijden. In veel gevallen zal de waarde van de schenking of erfenis wel in de huwelijksgemeenschap mogen vallen of verrekend mogen worden. Onder de nieuwe wet is het dus belangrijk om te weten of er vermogen met een dergelijke uitsluiting aanwezig is en of het inderdaad de bedoeling is dat het bij overlijden wordt verrekend. Als dat het geval is, moet voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden opgesteld worden zodat deze schenkingen en erfenissen inderdaad bij overlijden verdeeld/verrekend kunnen worden.

Met het nieuwe stelsel wordt het nog belangrijker om uw administratie goed op orde te houden en bovendien stil te staan met wat er met uw vermogen moet gebeuren indien u onverhoopt vroegtijdig overlijdt. Uw adviseur van QP Advies kan u met een Financieel Plan bijstaan in de keuzes die u dient te maken.


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente (t/m 5 jaar vast)
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt al geruime tijd haar rentetarieven uitzonderlijk laag. Zij moet er voor zorgen dat de inflatie in de eurozone dichtbij, maar beneden 2% ligt. Momenteel dalen de prijzen echter. In april lag het gemiddelde prijspeil 0,2% lager dan april vorig jaar. De daling van het prijspeil komt onder andere door de sterke daling van de olieprijzen. Maar ook zonder beweeglijke prijscomponenten, zoals olie en voedsel, ligt de inflatie ver onder de 2%.

Om de tendens van prijsafzwakking te keren, heeft de ECB op 11 maart haar rentetarieven opnieuw verlaagd. Zij paste het depositotarief, het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB, aan van -0,3% naar -0,4%. Banken moeten dus meer betalen wanneer zij tijdelijk geld bij de ECB onderbrengen. Verder verlaagde de ECB het refirentetarief, het tarief waar banken tegen onderpand geld kunnen lenen bij de ECB, van 0,05% naar 0,0%. Tijdens de persconferentie na afloop van het renteoverleg gaf ECB-president Draghi aan dat de ECB de rente niet verder zal verlagen. Wij houden daarom rekening met een stabilisatie van de korte hypotheekrente.

Verwachtingen voor de lange rente (vanaf 10 jaar vast)
De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans hierop te vergroten besloot de ECB in maart het opkoopprogramma uit te breiden. Tot maart 2017 zal de ECB maandelijks voor EUR 80 mld aan obligaties inslaan. Eerder lag het bedrag nog op EUR 60 mld. Met de opkopen drukt de ECB de lange rente omlaag.

Wij houden er rekening mee dat de ECB het opkoopprogramma nog verder zal uitbreiden. De hardnekkig lage inflatie vereist extra ingrepen. Omdat de ECB de rentetarieven ongemoeid wil laten, kan zij de inflatie hooguit aanwakkeren door nog meer schuldtitels op te kopen. Het effect van extra aankopen op de lange rente zal echter beperkt zijn. Wij verwachten namelijk dat vanaf het najaar de rente in de VS langzaam oploopt en de Europese economie voorzichtig aantrekt. Dit zal de lange rente juist omhoog duwen. Wij denken daarom dat de lange hypotheekrente zal stabiliseren.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Uitnodiging informatieavond: Uw leven en/of uw geld!
Op woensdagavond 12 oktober organiseert QP Advies in samenwerking met Verhees Notarissen een informatieavond over Financiële Planning, Vermogens Planning en Estate Planning (het zo gunstig mogelijk overdragen van vermogen naar bijvoorbeeld kinderen en/of kleinkinderen).

Financiële Plannen (inclusief Vermogen- en Estate Plannen) zijn geen plannen met alleen maar grafieken, cijfers en tabellen. Een Financieel Plan is een weergave van wat u aan wensen en doelstellingen in uw leven heeft en wat u na uw leven wilt achterlaten en hoe u dat kunt bereiken. Bijvoorbeeld door vermogensopbouw (sparen en beleggen) en vermogensoverdracht. Een Financieel Plan geeft u rust, vertrouwen en overzicht.

Heeft u de volgende vragen:
• Wat houden Financiële Planning, Vermogensplanning en Estate Planning in?
• Wat de unieke combinatie van deze drie kennisgebieden voor u kunnen betekenen?

En wilt u een financiële strategie die volledig is afgestemd op uw persoonlijke situatie, uw wensen en doelstellingen en uw levensstijl, dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond. U bent vanaf 19:30 welkom op locatie Het Strand aan het Katwijkse strand. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@qp-advies.nl onder vermelding van Informatieavond 12 oktober en uw naam en adresgegevens.

Sprekers op het seminar zijn Jaco van der Plas en Tea Mellema. Als vennoot bij QP Advies is Jaco van der Plas verantwoordelijk voor de Lifestyle en Financiële Planning en de Vermogensplanning aan de cliënten van QP Advies. Tea Mellema is notaris bij Verhees Notarissen en adviseert cliënten onder andere over het schenken en nalaten van vermogen.

Samenvattend
Onderwerp Uw leven en/of uw geld!
Datum 12 oktober 2016
Locatie Het Strand, Boulevard Zeezijde 23, strandtent aan het Katwijkse strand ter hoogte van de Oude Kerk (Witte Kerk)
Programma 19:30 Ontvangst
20:00 Presentatie Jaco van der Plas
20:40 Pauze
21:00 Presentatie Tea Mellema
21:40 Gelegenheid tot vragen stellen bij een borrel
Sprekers Jaco van der Plas (QP Advies)
Tea Mellema (Verhees Notarissen)achtergrond