tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

December 2015

Wijziging hypotheeknormen per 2016
Kunt u vanaf 1 januari 2017 gebruik maken van de hoge schenkvrijstelling van € 100.000?
Helft Nederlanders niet actief bezig met pensioen, maar wil wel eerder stoppen met werken!
Indexering alimentatie 2016: 1,3%
Uitspraak Hoge Raad over berekening kinderalimentatie
Wat betekent het in financieel opzicht als uw ex-partner overlijdt?
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


Wijziging hypotheeknormen per 2016
Vanaf 2016 is het voor tweeverdieners in sommige gevallen mogelijk om meer geld te lenen voor de aankoop van hun woning. Bij de berekening van de maximale hypotheek mag 50% van het laagste inkomen bij het hoogste inkomen worden opgeteld ter bepaling van het percentage van het inkomen dat u mag besteden aan uw hypotheeklasten. Nu is dat 33,3%.
Het bovenstaande is een verruiming van de regelgeving. Overigens betekent dit niet automatisch dat er meer geleend kan worden. De normen die bepalen welk percentage van het inkomen aan hypotheeklasten besteedt mag worden, zijn ook aangepast.

Een andere aanpassing betreft hoeveel u mag lenen voor een woning. In 2015 mocht u nog 103% van de waarde van de woning lenen. In 2016 is dit 102% van de waarde van de woning.

Om vervelende verrassingen te voorkomen is het raadzaam om bij uw adviseur te informeren wat de consequenties van de hierboven genoemde aanpassingen voor uw persoonlijke situatie zijn.

Let op! Per 1 juli 2016 veranderen ook de NHG normen. U kunt dan de NHG alleen aanvragen indien het aankoopbedrag maximaal € 212.264 bedraagt (nu € 231.132).


Kunt u vanaf 1 januari 2017 gebruik maken van de hoge schenkvrijstelling van € 100.000?
Naar alle waarschijnlijkheid keert in 2017 de eenmalige extra verhoogde vrijstelling van € 100.000  weer terug. Voorwaarde is dat het belastingplan op 22 december in de Eerste Kamer wordt aangenomen. De kans daarop lijkt nu aanzienlijk, aangezien ook D66 de plannen van het kabinet steunt. Samen met de reeds ontvangen toezegging van het CDA kan de coalitie van VVD en PVDA rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer.

Indien u nog nooit gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkvrijstelling aan uw kinderen, dan kunt u wellicht gebruik maken van deze vrijstelling.  Overigens behoeft de extra verhoogde vrijstelling van € 100.000 niet aan de kinderen te worden gedaan. De voorwaarde is dat deze wordt ontvangen door iemand die jonger is dan 40 jaar en dat de schenking wordt aangewend voor aflossing op de eigen woning schuld, aflossing op een restschuld, aankoop woning of verbouwing/verbetering aan de woning. U kunt dus ook een willekeurige derde schenken. In de praktijk wordt echter meestal geschonken aan de kinderen. In dit artikel ga ik dan ook uit van een schenking aan kinderen.

Maar wat als u in het verleden al eens gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling?  Stel u heeft voor 2010 al eens gebruik gemaakt van de toenmalige eenmalige verhoogde vrijstelling, kan u dan in 2017 nog gebruik maken van de nieuwe verhoogde vrijstelling van € 100.000? Ja, dat is mogelijk. Maar u dient wel aanvullende maatregelen te treffen. Indien u voor 2010 al eens gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling moet in de periode tussen 2010 tot en met 2016 gebruik hebben gemaakt van de “tweede” verhoogde vrijstelling om gebruik te kunnen maken voor de vrijstelling van € 100.000. Tja, makkelijker kunnen we het niet maken….. Daarom een voorbeeld ter verduidelijking.

Allereerst geef ik een overzicht van de huidige vrijstellingen. De eerste vrijstelling betreft een bedrag van € 25.499 (aan een kind) zonder dat bepaald is hoe het geld wordt besteed (voorwaarde is de leeftijd van jonger dan 40 jaar). De tweede vrijstelling betreft een bedrag van € 53.016. Voorwaarde is dat dit bedrag wordt aangewend door uw kind voor de eigen woning of een studie.

Stel nu dat u in 2009 een bedrag van € 20.000 heeft geschonken aan uw kind. En u wilt in 2017 een bedrag van € 80.000 schenken aan uw kind voor de aflossing van de hypotheek. Uw kind is jonger dan 40 jaar in 2017. Dan lijkt dit mogelijk zonder schenkingsrecht. Maar dat is niet het geval. U heeft namelijk geen gebruik gemaakt van de “tweede vrijstelling” in de periode van 2010 t/m 2016. En dat is een voorwaarde om gebruik te maken van de resterende ruimte in 2017. U moet dus een bedrag van ongeveer € 33.000 (namelijk de vrijstelling van € 53.000 -/- de reeds geschonken € 20.000) schenken in 2016 (of nog in 2015) aan uw kind om vervolgens in 2017 de resterende € 47.000 te kunnen schenken.

Indien u in 2016 slechts de beschikking heeft over € 25.000 (bijvoorbeeld omdat het resterende bedrag nog vastzit in beleggingen) dan kunt u het beste deze € 25.000 schenken, omdat u anders in 2017 niet de aanvullende schenking kunt doen. Toch blijft de resterende aanvullende schenking
€ 47.000, ook al heeft u in 2016 minder geschonken dan de vrijstelling van €53.000. De belastingdienst gaat er in de berekening vanuit dat de gehele “tweede” vrijstelling is gebruikt, ook al is het daadwerkelijk geschonken bedrag lager.

Is uw kind inmiddels ouder dan 40 jaar in 2017? Dan is er nog een mogelijkheid wanneer de partner van uw kind jonger is dan 40 jaar.

Uit deze uitwerking blijkt hoe ingewikkeld het schenkingsrecht is. Wilt u het komende jaar schenken aan uw kinderen, neem dan contact met één van de Financieel Planners van QP Advies. Wij kunnen u helpen de schenking zodanig te structureren dat u de mogelijkheden juist gebruikt!


Helft Nederlanders niet actief bezig met pensioen, maar wil wel eerder stoppen met werken!
Uit de ING Fit Barometer van oktober dit jaar blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders niet actief bezig zijn met pensioen. Zij vinden het complex, niet urgent of niet nodig. Veel Nederlanders vinden het lastig om na te denken over pensioen. Hoe verder in de toekomst, des te lastiger mensen het over het algemeen vinden om daar in het heden goede keuzes over te maken.

Uit een onderzoek van Delta Lloyd/Gfk bleek onlangs dat vooral jongeren minder lang willen werken en op ongeveer 63 jarige leeftijd willen stoppen met werken. Dat is ongeveer 4 jaar eerder dan de huidige officiële pensioendatum van 67 jaar. Hetzelfde onderzoek geeft aan dat de helft van de Nederlandse werknemers geen financieel beeld heeft van de pensioensituatie en nog nooit een pensioenberekening heeft gemaakt. 

In de nieuwsbrief van mei dit jaar hebben wij al geschreven over de stijgende levensverwachting en de stijgende AOW / Pensioenleeftijd. Conclusie is dat de wensen met betrekking tot stoppen met werken niet overeenkomt met de daadwerkelijke pensioendatum en dat de animo om zich te verdiepen in de eigen pensioensituatie minimaal is.

Het doel van de overheid om duidelijker en gemakkelijker over pensioen te communiceren heeft tot nu toe weinig effect. Daarnaast is het maken van keuzes, die nu (financiële) offers kunnen vragen, moeilijk. Maar weinig mensen zijn geïnteresseerd in uitgesteld loon of uitgesteld vermogen. Liever hier en nu.  Gezien het huidige verwachtingspatroon met betrekking tot de pensioenleeftijd is het inzichtelijk maken van het besteedbaar inkomen bij pensionering noodzaak geworden om niet op een te laat moment met ongewenste verrassingen geconfronteerd te worden.
Het is verstandig om u te verdiepen in uw pensioensituatie.  U kunt zich hierin laten bijstaan door een van onze adviseurs!


Indexering alimentatie 2016: 1,3%
Indien u met u ex-partner een kinder- of partneralimentatie heeft afgesproken is deze volgens artikel 1:402a BW onderworpen aan de wettelijke indexering. De overheid heeft de indexering voor 2016 vastgesteld op 1,3%. Dit betekent dat de alimentatiebedragen per 1 januari 2016 verhoogd moeten worden met 1,3%. Dit gaat echter niet automatisch. De alimentatieplichtige zal zelf het bedrag moeten aanpassen.
Voorbeeld, stel de alimentatie is momenteel € 175,00 dan is het nieuwe bedrag per januari 2016 € 175,00 + 1,3% = € 177,28


Uitspraak Hoge Raad over berekening kinderalimentatie
Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen met ingang van 1 januari 2015 is het kindgebonden budget aanzienlijk verhoogd voor alleenstaande ouders mede door de alleenstaande ouderkop.

Het kindgebonden budget werd in de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie van de behoefte van het kind afgehaald. Hierdoor kon het voorkomen dat de niet verzorgende ouder weinig tot geen kinderalimentatie hoefde te betalen.

De uitspraak van de Hoge Raad:
De Hoge Raad heeft beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) niet van de behoefte van het kind wordt afgetrokken, maar de draagkracht van de verzorgende ouder verhoogt. Dit antwoord schept duidelijkheid in een groot aantal lopende procedures. Echter, voor berekeningen die gemaakt zijn na 1 januari 2015 kan dit inhouden dat het berekende bedrag te laag is.
(bron: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)

Het is nooit de bedoeling van de Hoge Raad geweest dat de hoogte van het kindgebonden budget de hoogte van de kinderalimentatie verlaagd. Ouders moeten zelf in de kosten van de kinderen voorzien. De toelage telt wel mee bij het inkomen en beïnvloedt de draagkracht.


Wat betekent het in financieel opzicht als uw ex-partner overlijdt?
De financiële gevolgen bij overlijden worden veelal onderschat en ook veelal niet besproken bij het regelen van een echtscheiding. Zeker als u samen de zorg voor de kinderen heeft en/of wanneer één van beiden partner- of kinderalimentatie ontvangt, heeft een overlijden van de ex-partner grote financiële gevolgen.

Indien u ex-partner overlijdt en u heeft de zorg voor de kinderen verdeeld, betekent dit dat de zorg voor de kinderen volledig bij u komt te liggen. Dit kan betekenen dat u minder uren moet werken of kosten moet maken voor de kinderopvang.

Indien u partner- of kinderalimentatie ontvangt, vervalt dit bij een overlijden van uw ex-partner. Terwijl u deze inkomsten waarschijnlijk wel nodig heeft om rond te komen, om te blijven wonen waar u woont etc.

Het kan zijn dat u recht heeft op een bijzonder partnerpensioen. Dit is een nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Of u hier recht op heeft is afhankelijk van de pensioenregeling. Steeds vaker zien we dat het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, wat inhoudt dat het vervalt bij een scheiding.

Wellicht heeft u recht op een uitkering vanuit de Algemene Nabestaandenwet (ANW). U heeft recht op de AWN wanneer:
• Uw ex-partner woonde of werkte in Nederland en
• Uw ex-partner betaalde u alimentatie en
• U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en
• U aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:
o Geboren voor 1950
o Minimaal 45% arbeidsongeschikt bent
o Een kind jonger dan 18 jaar verzorgt

Indien een overlijden van uw ex-partner voor u financiële gevolgen heeft, kan het verstandig zijn om een overlijdenrisicoverzekering op het leven van uw ex-partner af te sluiten. U sluit de verzekering en betaalt de premie. Uw ex-partner zal wel moeten meewerken aan de aanvraag.

Neem voor meer informatie contact op met de echtscheidingsmediator van QP Advies.


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente (t/m 5 jaar vast)
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt al geruime tijd haar rentetarieven uitzonderlijk laag. De ECB moet ervoor zorgen dat de inflatie in de eurozone dichtbij, maar beneden 2% ligt. In november was de inflatie echter 0,2%. Dat de inflatie zo laag is, komt mede door de sterke afname van de olieprijzen. Maar ook zonder beweeglijke prijscomponenten, zoals olie en voedsel, ligt de inflatie ver onder de 2%.

De kans dat de inflatie laag blijft, is verder toegenomen door de groeivertraging in China. Daarom kondigde ECB-president Mario Draghi op 3 december aan de depositorente verder te verlagen. Banken moeten voortaan geen 20, maar 30 cent betalen als zij 100 euro een jaar lang in bewaring geven bij de ECB. Als gevolg van deze maatregel zullen banken onderling een nog lagere korte rente berekenen wanneer zij geld bij elkaar parkeren. Beleggers hadden echter een grotere aanpassing verwacht. Het effect op de rente is zodoende gering. Wij houden daarom rekening met een stabilisatie van de korte hypotheekrente. De ECB heeft de maatregelen genomen om het herstel van de Europese economie op gang te helpen. Overtuigen doet het herstel tot nu echter niet. Wij gaan er daarom van uit dat de ECB voorlopig blijft stimuleren en dat de korte termijn rentetarieven de komende tijd op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Verwachtingen voor de lange rente (vanaf 10 jaar vast)
De ECB koopt op grote schaal obligaties op. Maandelijks slaat het voor EUR 60 miljard  aan schuldtitels in. Zo duwt de ECB de lange rente naar beneden en stimuleert ze de kredietverlening, met als uiteindelijke doel een hogere inflatie. Dit gaat naar de zin van de ECB echter nog te traag. Daarom besloot ze op 3 december haar aankoopprogramma te verlengen naar maart 2017. Daarnaast kondigde zij aan aflossingen te gebruiken voor nieuwe aankopen. Beleggers hadden echter op forsere maatregelen gerekend. Hun teleurstelling vertaalde zich in een lichte stijging van de lange rente.
De lange rente wordt momenteel extra naar boven geduwd door de beslissing van de Amerikaanse centrale bank om het officiële rentetarief te verhogen. De economie in de VS draait weer beter. Daarom willen de Amerikanen hun monetair beleid geleidelijk normaliseren. Als het economisch herstel inderdaad doorzet, zal de lange rente stijgen. De hogere lange rente in de VS trekt ook de lange rente in Europa iets omhoog.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven ook samen met de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo gedaald. Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de tarieven voor hypotheken met een lange(re) looptijd de komende tijd op de huidige, historisch lage niveaus blijven. Op termijn verwachten wij echter dat de lange rente iets gaat stijgen.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Bank Huidige rente Rente september 
2015
Voorwaarden
Argenta Spaarrekening 1,2% 1,2% Geen
Argenta Jongerenrekening 1,35% 1,35% < 18 jaar
DeltaLloyd Internetrekening 0,75% 0,75% Saldo tot € 25.000
DeltaLloyd Internetrekening 0,95% 0,95% Saldo > € 25.000
Zwitserleven Maandsparen 1,2% 1,3% Maandelijkse storting
€ 100-€ 1.000achtergrond