tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Februari 2015

Een woning kopen in de prijsklasse 231.000 tot 250.000
Lifestyle en Financile Planning
Is beleggen iets voor mij?
De Nationale Pensioendialoog
Aangifte Inkomstenbelasting
Mediation op toevoeging
Renteverwachting hypotheken
Spaarrente


Een woning kopen in de prijsklasse 231.000 tot 250.000
Indien u dit jaar een eigen woning wilt kopen en de koopprijs van de beoogde woning valt binnen de prijsklasse € 231.000 tot € 250.000, dan is het verstandig deze woning voor 01-07-2015 te kopen en voor deze datum een offerte aan te vragen. Per 01-07-2015 wordt namelijk de maximale koopgrens met borgstelling door Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van € 250.000 naar € 231.132.
Eén van de voordelen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is het lagere rentepercentage. Het verschil in rente met en zonder borgstelling Nationale Hypotheek Garantie verschilt per maatschappij, maar bedraagt tenminste 0,70%.

In onderstaand voorbeeld is het verschil in maandlasten bij aankoop van een woning van € 250.000 voor 01-07-2015 met NHG en aankoop ná 01-7-2015 zonder NHG weergegeven. De aankoopprijs van de woning bedraagt € 250.000 met kosten koper. De aankoop van de woning wordt gefinancierd met een annuïteitenhypotheek van € 257.500 met een looptijd van 30 jaar en rentevast periode van 10 jaar. Aanname in deze berekening is dat de rente gedurende 30 jaar niet zal wijzigen.

  Met NHG Zonder NHG Verschil
Bruto maandlast 1e jaar € 1.058 € 1.156 € 98
Netto maandlast 1e jaar € 879 € 915 € 36


Netto cumulatief na: Met NHG Zonder NHG Verschil
10 jaar € 116.874 € 122.135 € 5.261
20 jaar € 234.701 € 246.645 € 11.944
30 jaar € 348.326 € 369.634 € 21.308


Het verschil met en zonder Nationale Hypotheek Garantie is aanzienlijk. Indien u een financiering wenst met Nationale Hypotheek Garantie, is bij aankoop een bijdrage van 1% van de benodigde hypotheek verschuldigd. Deze kosten worden echter snel genoeg terugverdiend.

De datum van de offerte is bepalend voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. Een offerte moet dus voor 01-07-2015 aangevraagd worden en kan na deze datum niet meer aangepast worden. Gezien de ervaringen met eerdere wijzigingen van de regelgeving van NHG is het raadzaam om ruim voor genoemde datum een offerte aan te vragen, omdat geldverstrekkers de tijd nodig hebben om een offerte op te maken.

Indien de koopprijs boven de maximale koopprijs ligt en verkoper de prijs niet wil aanpassen, kan wellicht gekeken worden naar het opnemen van roerende zaken in de koopprijs. Bijvoorbeeld door een koopprijs van € 250.000  en een aanvullende koopprijs voor roerende zaken van € 3.000 af te spreken. Let wel: het moet om aantoonbare roerende zaken gaan en de overeengekomen prijs voor de roerende zaken moet realistisch zijn. Daarnaast is het zo dat roerende zaken lastig mee te financieren zijn in de hypotheek.

Tenslotte moet u rekening houden met een eventueel benodigde verbouwing van de woning. Indien de verbouwing meegefinancierd moet worden, moet de koopprijs vermeerderd met de verbouwingskosten binnen de maximale koopgrens van de normen van de NHG vallen. Dus een verbouwing van € 10.000 betekent dat de maximale koopprijs € 240.000 kan bedragen. Hierdoor komt de koopprijs vermeerderd met verbouwing uit op € 250.000 wat overeenkomt met de maximale koopgrens.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.


Lifestyle en Financile Planning
Heeft u een plan met uw beleggingen? Uit onderzoek van de AFM blijkt dat veel beleggingsadviseurs niet van uw beleggingsdoelstellingen op de hoogte zijn. Let op: er staat hier doelstellingen en niet doel. Een doel kan algemeen zijn, zoals “ik wil tijdig eerder kunnen stoppen met werken”. Een doelstelling is concreet, tijdsgebonden en meetbaar. Een doelstelling kan zijn: “ik wil op mijn 62ste jaar kunnen stoppen met werken en ik heb tien jaar lang jaarlijks € 20.000 nodig uit mijn beleggingsportefeuille”.

In de praktijk blijkt dat de belegger weinig over deze vraag nadenkt en dit al helemaal niet bespreekt met zijn of haar partner. Toch is de beleggingsdoelstelling bepalend voor hoe het vermogen belegd kan/moet worden en daarmee ook bepalend voor het te verwachten rendement op het vermogen en de risico’s die met het vermogen gelopen kunnen worden.

Lifestyle en Financiële Planning vormt de oplossing voor dit probleem. Tijdens de Lifestyle Planning leren wij u kennen en helpen wij u te bepalen welke levensstijl u wenst. Allereerst maken wij een uitgebreide analyse van uw huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven, uw bezittingen en schulden en eventueel toekomstig vermogen. Door middel van scenario’s wordt grafisch in kaart gebracht wat er met het inkomen gebeurt bij verschillende risico’s zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid. Deze analyse geeft een uitstekend overzicht van uw huidige financiële situatie. Vervolgens gaan we in op uw wensen en doelstellingen. Wat zijn uw waarden? Waar liggen uw prioriteiten? Is dat uw carrière, of zijn dat uw familie en/of vrienden? Wilt u bijvoorbeeld meer tijd doorbrengen met uw kinderen en/of vrienden. En wat wilt u dan doen? Wilt u vermogen nalaten aan uw kinderen of wilt u juist vermogen weggeven aan een goed doel? Of wilt u misschien een tijdje stoppen met werken om vrijwilligerswerk te doen? Het is toch logisch dat u uw vermogen, tijd en energie besteedt aan die onderdelen en waarden in het leven die u belangrijk vindt, leuk vindt en waar u ook weer energie van krijgt?

De vraag is dus: Waarom wil ik vermogen opbouwen of behouden? U en ik willen leven. We hebben vermogen nodig om onze levensstijl te kunnen financieren. En als we weten waarom we vermogen opbouwen, dan weten we hoeveel vermogen er nodig is en wanneer het vermogen nodig is. De “waarom”-vraag is dus ontzettend belangrijk. Het zet beleggingsdoelen om in beleggingsdoelstellingen die concreet, tijdsgebonden en meetbaar zijn. Dat komt de haalbaarheid van uw beleggingsdoelstellingen ten goede. En dat is toch waarom het draait? Dat u het leven leidt dat u (binnen uw financiële mogelijkheden) wenst?

Nadat wij in de Lifestyle Planning de door u gewenste levensstijl hebben vastgesteld, bepalen wij tijdens de Financiële Planning hoe u uw doelstellingen kunt bereiken en hoe u de door u gewenste levensstijl kunt behalen of behouden. De Financiële Planning helpt u bij het beantwoorden van de volgende vragen:

• Wat heb ik nodig om mijn huidige levensstijl te behouden?
• Wat moet ik doen om mijn toekomstig gewenste levensstijl te behalen?
• Wat moet ik doen om mijn gezin financiële zekerheid te bieden, wat er ook gebeurt?

Tijdens de Financiële Planning worden ook de doelstellingen voor uw vermogen verder gespecificeerd. Dan zijn het geen beleggingsdoelen meer, maar echt daadwerkelijk beleggingsdoelstellingen.

Dat is de reden waarom QP Advies vindt dat Lifestyle en Financiële Planning vooraf moeten gaan aan het opbouwen en beleggen van vermogen. Beleggen zonder Lifestyle en Financiële Planning is een losse flodder. U heeft een plan nodig met uw beleggingen. Het verrijkt uw leven. Wilt u ook een plan voor uw vermogen met daadwerkelijke doelstellingen? Neem dan contact op met uw adviseur van QP Advies.


Is beleggen iets voor mij?
In de toekomst komt er een moment dat u onbezorgd wilt gaan leven van een verstandig opgebouwd vermogen. Dat stelt u in staat om bijvoorbeeld een aantal jaren eerder te stoppen met werken of uw hypotheekschuld af te lossen. Om deze behoefte in te vullen kunt u gaan sparen of beleggen.

Sparen staat voor garantie. Het ingelegde geld krijgt u altijd terug en u weet vooraf dat u altijd rente zult ontvangen. Maar de rente kan wel variëren. Bij een belegging weet u vooraf niet wat uw belegging op termijn oplevert. Daar staat tegenover dat er een grote kans is dat u beloond wordt met een hoger rendement dan dat u op een spaarproduct zou hebben ontvangen.

De keuze of beleggen iets voor u is, hangt af van een aantal factoren:
• Uw houding ten aanzien van het nemen van risico
• De periode die u heeft om uw belegging te laten renderen
• De mate van afhankelijkheid van de beleggingsresultaten

Uw houding ten aanzien van het nemen van risico
In de financiële wereld wordt risico omschreven als de afwijking van het jaarlijkse rendement ten opzichte van het verwachte rendement. Bij aandelen houdt het risico dus in dat het rendement geen 9,4% is (het gemiddelde rendement) in een bepaald jaar, maar bijvoorbeeld 15% of -10%.

Rendement en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe hoger het rendement dat behaald kan worden op een belegging, hoe hoger het risico dat verbonden is aan de belegging. Dat blijkt ook uit de volgende tabel. In de tabel (bron: www.vanguard.com) zijn de gemiddelde jaarrendementen en de slechtste en beste jaarrendementen van aandelen en obligaties gemeten over de periode 1926 tot en met 2012 weergegeven. U ziet dat de uitslagen bij aandelen veel groter zijn dan bij obligaties, maar het rendement is ook hoger. Het risico is in feite de mate waarin de rendementen in het verleden schommelden rondom het gemiddelde rendement.

Beleggingscategorieën Aandelen Obligaties
Gemiddelde jaarlijkse rendement 9,4% 5,4%
Grootste winst in 12 maanden* 48,4% 27,7%
Grootste verlies in 12 maanden* -37,2% -16,1%
Aantal jaren met winst 54 55
Aantal jaren met verlies 29 28

* Betreft dus een periode van 12 maanden en hoeft geen kalenderjaar te zijn

Bij aandelen houdt het risico dus in dat het rendement geen 9,4% is, maar bijvoorbeeld 15% of -10%. Nu vindt u 15% waarschijnlijk niet zo vervelend, maar -10% is natuurlijk wel vervelend. Toch kan dit goed voorkomen worden. In de periode tussen 1926 en 2014 heeft het jaarrendement op wereldwijde aandelen bewogen tussen +53,4% en -37,29% (bron: www.vanguard.com).

De periode die u heeft om uw belegging te laten renderen
Een van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden wanneer u besluit te gaan beleggen is de hoeveelheid risico (de beweeglijkheid van het jaarlijkse rendement) dat u bereid bent te accepteren. Uw nachtrust is immers veel waard. De beweeglijkheid (volatiliteit) van aandelen- en obligatierendementen wordt minder naarmate de periode langer wordt, waarin u uw beleggingen aanhoudt.  Doordat goede en minder goede perioden elkaar afwisselen zal dit resulteren in het uitmiddelen van rendementen, zodat deze rendementen zullen bewegen richting het verwachte lange termijn gemiddelde. In een beleggingsperiode van 1 jaar zijn grote schommelingen in het rendement mogelijk (tussen +48% en -37%). Maar bij een periode van 10 jaar zijn deze schommelingen veel minder groot (tussen +24% en -3%). In de onderstaande grafiek zijn de hoogste en laagste verwachte jaarrendementen weergegeven bij verschillende beleggingsperioden (beleggingshorizon). Beleggers met een lange beleggingshorizon minimaliseren de risico’s op negatieve rendementen. Bij een beleggingshorizon langer dan 10 jaar is de kans op een positief rendement 97,5%.

De mate van afhankelijkheid van de beleggingsresultaten
Wanneer u vermogen opbouwt voor een belangrijk doel, zoals bijvoorbeeld het aanvullen van uw pensioen omdat u anders na uw pensionering niet kunt rondkomen, is de haalbaarheid van uw doelstelling erg belangrijk. U bent immers in de toekomst afhankelijk van het opgebouwde vermogen. Veel risico’s nemen past dan niet in uw financiële strategie. Maar wanneer u vermogen opbouwt voor een eventuele tweede (vakantie)woning is uw afhankelijkheid van het vermogen minder groot.

Door middel van scenario analyses kan uw vermogensplanner berekenen hoe groot de statistische kans is, dat u uw doelstelling behaald op basis van verschillende beleggingsrisico’s. In de onderstaande tabel vindt u een voorbeeld van een dergelijke berekening.

Beleggingscategorie kans van slagen Slechte markt Verwachte markt Goede markt
Sparen, variabele rente 76% € 94.000 € 100.000 € 110.200
Defensief 82% € 93.000 € 103.500 € 129.600
Neutraal 81% € 91.000 € 102.500 € 145.300

Over het algemeen kunnen we stellen dat hoe groter uw afhankelijkheid is van het vermogen, hoe voorzichtiger u dient te zijn met het nemen van risico’s en hoe groter de kans van slagen moet zijn.

Of beleggen iets voor u is, is dus afhankelijk van een aantal factoren. Een Financieel Plan voorafgaand aan een Vermogensadvies is daarvoor onmisbaar. Neem voor meer informatie op met een van onze adviseurs.


De Nationale Pensioendialoog
Op 19 januari heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bijeenkomsten in het land in het kader van de Nationale Pensioendialoog afgerond. Een ieder heeft in deze Nationale Pensioendialoog zijn of haar mening kunnen geven op het pensioenstelsel en op welke manier dit (nog) beter kan aansluiten bij het leven en werken in de 21ste eeuw.
Op de website (www.denationalepensioendialoog.nl) staat vermeld dat ruim 900 individuele bijdragen zijn ontvangen en dat daarnaast ruim 20 organisaties een visie op de toekomst van het pensioenstelsel hebben ingediend.

Het aantal individuele bijdragen geeft te denken. Op het totaal van de beroepsbevolking en gepensioneerden vind ik dit een lage bijdrage, wat overigens aansluit bij de eerdere onderzoeken met betrekking tot het pensioenbewustzijn.  Uit onderzoeken blijkt dat pensioen door werknemers als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde wordt ervaren. Anderzijds gaf een onderzoek van twee jaar geleden aan dat 70% van de Nederlanders die pensioen opbouwen geen benul van hun op te bouwen pensioen hebben. Uit de openbare reacties, te zien op de website, blijkt dat er een groot aantal reacties door gepensioneerden zijn ingediend.

Iedereen die wilde reageren heeft dit gedaan. Staatssecretaris Klijnsma gaat zich beraden en komt met een beslissing. Zij heeft de bijdragen samengevat in een vijftal punten:
  • Maak pensioen transparanter en minder complex
  • Veranderende arbeidsmarkt is belangrijkste reden voor verandering
  • Meer aansluiting bij individuele behoeftes
  • Solidair, maar hoe en met wie?
  • Verantwoordelijk, maar wie gaat daarover?

Aanpassingen aan het pensioenstelsel zijn volgens staatssecretaris Klijnsma nodig om het goede te behouden. De hierboven genoemde punten zijn daarbij belangrijk om een duidelijk, flexibel en transparanter pensioenstelsel voor de 21ste eeuw te maken.
Dit wordt nog een hele klus. Er zijn tegengestelde belangen tussen oud en jong, gepensioneerde en pensioenopbouwende, individueel en collectief, doorsneepremie en actuariële premie, werknemer en ZZP’er en belangen pensioenfondsen en belangen verzekeraars.

Wij zijn benieuwd naar de “vertaling” van de pensioendialoog en welke stappen genomen zullen worden en wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.  

Uiteindelijk gaat het om u! Om uw pensioen en uw financiële toekomst. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die een Financieel Plan hebben laten maken en weten waar zij financieel aan toe zijn, veel rustiger leven. Uit het Financieel Plan blijkt hoeveel vermogen aanwezig moet zijn op pensioendatum of eerder indien de wens er is om eerder te stoppen met werken. Met een periodieke update kan gekeken worden of het plan nog aansluit bij de wensen en doelstellingen en steeds wijzigende regelgeving. Dit geeft u financiële rust!  Neem hiervoor contact op met een van de financieel planners van QP Advies.


Aangifte Inkomstenbelasting
De aangifte inkomstenbelasting 2014 moet dit jaar voor 1 mei 2015 ingediend zijn in plaats van 1 april bij de belastingdienst. Vanaf 1 maart kan de vooraf ingevulde belastingaangifte gebruikt worden. Op onze website vindt u onder “Downloads” een checklist met vermelding van de informatie die nodig is voor de belastingaangifte.

QP Advies doet de aangifte inkomstenbelasting alleen voor cliënten die een abonnement bij QP Advies hebben. Indien u informatie wilt over de abonnementen bij QP Advies kunt u contact met ons opnemen.


Mediation op toevoeging
Uitgangspunt is dat kosten geen belemmering mogen vormen voor mediation. Met ander woorden, iedereen moet gebruik kunnen maken van mediation. Indien uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt en uw vermogen niet boven de vrijstelling in box 3 komt, kan een geregistreerde mediator een subsidie (toevoeging) aanvragen bij de Raad van Rechtsbijstand. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u een eenmalige eigen bijdrage van € 53 of € 105. Wel of geen recht op een toevoeging heeft geen gevolgen voor de kwaliteit of de duur van het mediationtraject.

Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor een toevoeging, kunt u kijken op de site van de Raad van Rechtsbijstand, www.rvr.org.  Of neem hiervoor contact op met QP Advies.


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de ontwikkeling van de rente en de verwachtingen omtrent de richting van de rente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
De korte rente is licht gedaald in de afgelopen periode. De aankondiging van de ECB om te starten met het aankopen van staatsobligaties, heeft voor een positief sentiment gezorgd op de financiële markten. De ECB moet er voor zorgen dat de inflatie in de eurozone op ongeveer 2% ligt. Maar volgens de meest recente cijfers dalen de gemiddelde consumentenprijzen momenteel met 0,6%. Dit komt onder andere door de daling van de energieprijzen. Maar ook zonder de beweeglijke prijscomponenten, zoals olie en voedsel, ligt de inflatie ruim onder de nagestreefde waarde. De ECB heeft dus geen reden om de rentetarieven te verhogen. Tegen deze achtergrond achten wij het waarschijnlijk dat de korte hypotheekrente voorlopig laag blijft.

Verwachtingen voor de lange rente
De lange rente is licht gedaald in de afgelopen periode. De Nederlandse overheid betaalt voor een obligatie met een looptijd van tien jaar minder dan 0,5%. De daling komt door de Europese Centrale Bank (ECB). Die zal vanaf maart maandelijks EUR 60 mld aan obligaties opkopen van banken. De ECB wil dit volhouden tot september 2016, en zo nodig langer. Dit betekent dat het programma een omvang heeft van ten minste EUR 1.140 mld. De extra vraag naar obligaties duwt de kapitaalmarktrente omlaag. Dit geldt zeker voor Nederland, waar het aanbod van obligaties beperkt is. Dankzij de lage kapitaalmarktrente kunnen ook banken zich goedkoper financieren. Wij houden daarom rekening met een verdere daling van de lange hypotheekrente.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Spaarrente
Bank Huidige rente Rente dec.2014 Voorwaarden
Argenta Spaarrekening 1,55% 1,65% Geen
Argenta Jongerenrekening 1,7% 1,8% < 18 jaar
Delta Lloyd Internetrekening 1,1% 1,2% Saldo tot € 25.000
Delta Lloyd internetrekening 1,3% 1,4% Saldo vanaf € 25.000
Reaal keuze sparen 1,35% 1,35% Geen
Zwitserleven maandsparen  1,6% 1,6% Maandelijkse storting € 100- € 1.000


achtergrond