tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

April 2014

In de diepte | Kopen in de prijsklasse € 250.000 tot € 273.500 na 1 juli € 20.000 duurder!
Op de hoogte
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


In de diepte | Kopen in de prijsklasse € 250.000 tot € 273.500 na 1 juli € 20.000 duurder!
Per 1 juli 2014 wordt de maximale kostengrens van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van € 290.000 naar € 265.000.
Bij de maximale kostengrens wordt rekening gehouden met 6 % bijkomende kosten en mag de hypotheek niet meer bedragen dan 104% van de waarde van de woning. Om in aanmerking te komen voor NHG bedraagt de maximale koopprijs vanaf 1 juli 2014 € 250.000.
Tot 1 juli 2014 bedraagt de maximale koopprijs met NHG € 273.584.

Het verschil in rente tussen een hypotheek met of zonder NHG bedraagt ongeveer 0,60%. Dit zorgt voor een aanzienlijk verschil in maandlasten.

Voorbeeld:
• Koopsom € 273.584 + bijkomende kosten is een benodigde hypotheek van € 290.000
• Inkomen man: € 35.000. Inkomen vrouw € 30.000
• WOZ waarde € 273.584
• Annuïteitenhypotheek met een looptijd van 30 jaar
• Rentevast periode 10 jaar
o  Met NHG 3,70%
o Zonder NHG 4,30%

Maandlasten met NHG
Bruto maandlast 1ste jaar    €       1.335
Netto maandlast 1ste jaar    €       1.015
Totaal netto maandlasten gedurende 30 jaar  €   419.937

Maandlasten zonder NHG
Bruto maandlast 1ste jaar    €      1.435
Netto maandlast 1ste jaar    €      1.052
Totaal netto maandlasten gedurende 30 jaar  €  440.317

Het verschil tussen een hypotheek met NHG en een hypotheek zonder NHG bedraagt gedurende de looptijd van 30 jaar, bij ongewijzigde omstandigheden, ruim € 20.000.
De éénmalige kosten van NHG bedragen 1% van de hypotheek en worden ruimschoots terugverdiend indien u gedurende de looptijd in de woning blijft wonen.

Indien u overweegt een woning te kopen in de prijsklasse tot € 273.584 is het raadzaam om dit te doen vóór 1 juli 2014. U kunt met de onderhandeling over de koopprijs rekening houden met het bovenstaande rekenvoorbeeld.
Kopen na 1 juli 2014 in de prijsklasse € 250.000 tot € 273.584 kost u gedurende de looptijd van de hypotheek ongeveer € 20.000 meer aan maandlasten.

Om in aanmerking te komen voor de normen van Nationale Hypotheek Garantie moet er vóór 1 juli 2014 een (getekende) offerte zijn. De woning kan en mag later dan 1 juli 2014 overgedragen worden, maar aan de offerte mag niets meer gewijzigd worden.
De ervaring leert dat de werkdrukte bij geldverstrekkers rondom een dergelijke wijziging oploopt. Hou daar rekening mee met het aanvragen van de hypotheek. Bovendien hanteren veel geldverstrekkers een uiterste aanleverdatum van 15 juni voor de hypotheekaanvraag met de huidige NHG normen.


Op de hoogte
Verhuizing QP Advies
Zoals wij in de nieuwsbrief van januari jl. gemeld hebben, staat er een verhuizing voor de deur. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het klaarmaken van ons nieuwe pand aan de Burgersdijks
Tabel veranderingen traat 9-11 te Katwijk. De verhuizing staat gepland op vrijdag 9 mei en maandag 12 mei as. Deze twee dagen zijn we telefonisch slecht bereikbaar en zijn we beperkt aanwezig in ons huidige pand. Vanaf dinsdag 13 mei as. zijn wij gevestigd in ons nieuwe pand, maar wij verwachten nog wel dat we dinsdag 13 mei slecht telefonisch bereikbaar zijn.

Uitnodiging voor het open huis, krijgt u binnenkort toegestuurd. 

WW uitkering
Het kabinet wil de maximale duur van de WW terugbrengen. Ook wil het kabinet de opbouw van WW-rechten aanpassen. Vanaf 2016 wil het kabinet  de WW-uitkering stapje voor stapje terugbrengen. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 wordt de WW dan maximaal 2 jaar uitgekeerd door de overheid. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Werkgevers en werknemers kunnen voor een uitkering na deze 2 jaar zelf afspraken maken. Daarmee kan de totale duur van de uitkering (WW + cao-aanvulling) gelijk blijven aan de huidige duur van maximaal 38 maanden.

Het kabinet wil ook de opbouw van WW-rechten aanpassen. In de eerste 10 jaar van uw loopbaan bouwt u per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwt u per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd, veranderen niet.

Overzicht veranderingen WW
Tabel veranderingen WW  
Hoe is het? Hoe wordt het?
*Duur: max. 38 maanden maximaal 24 maanden + cao-aanvulling
*Hoogte: 2 maanden
75%, daarna 70%
dagloon
Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75%,
daarna 70% dagloon
*Opbouw:1  jaar 
arbeidsverleden=
1 maand WW
1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna
elk jaar arbeidsverleden=
½ maand WW
*Na 1 jaar is alle arbeid
passend
Na ½ jaar is alle arbeid passend
*Urenverrekening en voor
kleine groep na 1 jaar
inkomensverrekening
Inkomensverrekening vanaf 1e
WW-dag

Wijziging kindregelingen (aangifte 2015)
Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier. Op 3 september heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend ter hervorming van de kindregelingen. Op deze manier wil de minister het stelsel vereenvoudigen, werken lonend maken en inkomensondersteuning bieden daar waar het nodig is.

Na de vereenvoudiging zijn er nog twee regelingen voor inkomensondersteuning over, namelijk de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daarnaast zijn er twee regelingen die ouders stimuleren om (meer) te gaan werken: de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Inkomensondersteuning:
• Kinderbijslag: inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen;
• Kindgebonden budget: inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen, gedifferentieerd naar huishoudtype. In 2017 wordt het kindgebonden budget toegevoegd aan de nieuwe zogenaamde ‘huishoudentoeslag’.

Stimulering meer werken:
• Combinatiekorting: fiscale tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg voor kinderen
• Kinderopvangtoeslag: specifieke compensatie voor de kosten van kinderopvang

In de kinderbijslag wordt de leeftijdskoppeling vanaf 1 juli 2014 langzaam afgebouwd en uiteindelijk losgelaten. Vanaf 1 juli 2016 ontvangen ouders nog 70% van het basisbedrag, ongeacht de leeftijd van het kind. Dit is gelijk aan het huidige niveau voor een kind jonger dan zes jaar, namelijk € 191,65 per kwartaal. Voor 2014 en 2015 zal er overigens geen inflatiecorrectie plaatsvinden voor de kinderbijslag.

De overige kindregelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting, de aftrek voor levensonderhoud voor kinderen, gratis schoolboeken en verschillende inkomensregelingen voor alleenstaande ouders, komen te vervallen. Wanneer u de aftrek voor levensonderhoud in uw Voorlopige Teruggave heeft opgenomen dient u uw Voorlopige Aanslag 2015 aan te passen. Dat kan overigens pas in november 2014.

De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en de regelingen voor alleenstaande ouders (de aanvulling op het minimuminkomen en de alleenstaande ouderkorting) worden opgenomen in bestaande regelingen met een vergelijkbaar doel.

Werkloos! Alimentatie aanpassen?
Helaas is de werkloosheid de laatste jaar enorm gestegen. Gelukkig is er veelal recht op een WW-uitkering waardoor de inkomensterugval beperkt blijft. U moet echter wel maandelijks met minder inkomen rondkomen.

Is dit een reden om de afgesproken alimentatie opnieuw te laten berekenen? 
U kunt met behulp van een advocaat een verzoek indienen bij de rechter tot herbeoordeling van de partner- en/of kinderalimentatie. Maar u kunt u ook in onderling overleg met uw ex-partner besluiten tot aanpassing van de alimentatie. Veelal wordt hiervoor de hulp van een mediator ingeschakeld. De mediator zal het proces begeleiden en een nieuwe berekening maken op basis van de actuele gegevens. De mediator kan deze afspraken vastleggen. Ook in deze situatie is mediation niet alleen een stuk sneller, maar zorgt mediation er ook voor dat u beiden achter de beslissing(en) staat en dit voor beiden eerlijk en acceptabel is.

Klantenavonden Lifestyle en Financiële Planning en Vermogensadvisering
QP Advies wil graag uw financiële partner zijn op de belangrijke momenten in uw leven, maar ook daar tussen in. Wij kunnen u begeleiden naar een financieel gezond en rustig leven.

Graag laten wij u op een vrijblijvende wijze kennis maken met onze Lifestyle en Financiële Planning. Daartoe organiseert QP Advies na de zomer de klantenavond “Uw financiële strategie: Uw leven en uw geld”. De klantenavond wordt in samenwerking met notariskantoor Verhees notarissen georganiseerd. Notariskantoor Verhees zal tijdens de klantenavond dieper ingaan op actuele onderwerpen die betrekking hebben op het plannen van het overdragen van vermogen aan de volgende generatie. U kunt daarbij denken aan de actualiteiten rondom de AWBZ en de schenkingsvrijstellingen.

Een Financieel Plan is geen plan met alleen maar grafieken en tabellen. Een Financieel Plan is een weergave van wat u aan wensen en doelstellingen in uw leven heeft en wat u na uw leven wilt achterlaten en hoe u dat kunt bereiken. Tijdens de klantenavond zullen de volgende onderwerpen besproken worden:

• Wat is Lifestyle Planning?
• Hoe wordt uw financiële strategie bepaald?
• Hoe wordt uw financiële strategie uitgevoerd?
• Wat houdt de Vermogensadvisering van QP Advies in?

De tweede klantenavond gaat in dieper in op de Vermogensadvisering van QP Advies.

• Welke beleggingsprincipes zijn er?
• Waardoor blijven rendementen van beleggers achter bij de beleggingsrendementen?
• Hoe kan QP Advies er voor zorgen dat dit gat (de behaviour gap) zo klein mogelijk wordt gemaakt?
• Wat is de beleggingsfilosofie van QP Advies?

Indien u interesse heeft in beide avonden (of één van de avonden), kunt u dat via de volgende link aangeven. U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging zodra de data van de klantenavonden bekend zijn.


Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de ontwikkeling van de rente en de verwachtingen omtrent de richting van de rente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
De inflatie voor de Eurozone is verder gezakt, zo blijkt uit een nieuwe schatting van Europees statistiekbureau Eurostat. Terwijl in eerste instantie vorige maand werd gemeld dat de geldontwaarding in februari was gestabiliseerd op 0,8%, is de inflatie inmiddels gedaald naar 0,7%. De geldontwaarding is nog steeds flink lager dan de 2% doelstelling, waar de Europese Centrale Bank (ECB) naar streeft.

Over de vraag of de ECB op korte termijn maatregelen zal nemen om het lage inflatiepeil te bestrijden, lopen de meningen van de economen uiteen. Volgens sommigen is hier een verslechtering van de Europese economie of een verdere stijging van de euro voor nodig. Het opkopen van staatsobligaties door de ECB is niet langer een taboe voor de Duitse Centrale Bank. Het gaat om een opvallende koerswijziging voor de Bundesbank.

Wij verwachten op grond van het bovenstaande dat de komende weken de korte hypotheekrente ongeveer gelijk zal blijven.

Verwachtingen voor de lange rente
Het belangrijkste agendapunt van de afgelopen weken was toch wel het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Zoals verwacht liet de Fed de rente onveranderd. Het aankoopprogramma van obligaties werd zoals verwacht wederom met $ 10 miljard verlaagd naar $ 55 miljard per maand. Het aankoopprogramma bestond oorspronkelijk uit aankopen van $ 85 miljard per maand

Fed-voorzitter Janet Yellen zei dat de Fed haar basistarief (de federal funds rate) ongewijzigd zal laten tot waarschijnlijk zo’n zes maanden na beëindiging van het aankoopprogramma. Dit impliceert dat de rente mogelijk voor het eerst wordt verhoogd in het voorjaar van 2015. De verwachtingen voor de Amerikaanse korte rente schoten hierna omhoog en de obligatierendementen liepen op, mede gesteund door de wegebbende zorgen over de situatie in Oekraïne. De kapitaalstroom naar de veilige havens nam hierdoor af. Door de woorden van Janet Yellen gingen de lange rentes ook in Europa omhoog.

Wij verwachten op grond van het bovenstaande dat de hypotheekrentetarieven voor langlopende rentevast perioden voor de komende weken ongeveer gelijk zullen blijven dan wel licht zullen stijgen.


Overzicht spaarrente
Onderstaand geven wij u een overzicht van de internetspaarrekening die QP Advies u kan aanbieden. De banken die deze rekeningen aanbieden zijn allen aangesloten bij een collectieve garantieregeling. Voor een compleet overzicht geven wij ook de rentestand van de betreffende rekeningen per januari 2014.

Bank Huidige rente Januari Voorwaarden
Argenta spaarrekening 1,75% 1,85% Geen
Argenta jongerenrekening 1,9% 2,0% <18 jaar
Delta Lloyd
renterekening
1,5% 1,5% Saldo tot € 25.000
Delta Lloyd
internetrekening
1,5% 1,6% Saldo vanaf € 25.000
Reaal Loyaalsparen 1,5% 1,6% Maandelijkse storting
€ 50-€ 500
Reaal Plussparen 1,6% 1,7% Minimale spaarsaldo € 10.000
Zwitserleven 1,7% 1,85% Maandelijkse storting
€ 100-€ 1.000

Indien u een internetspaarrekening wilt openen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de aanvraag voor u in orde maken.


achtergrond