tel 071 40 102 10 • info@qp-advies.nl

Januari 2014

In de diepte | Verhuizing QP Advies
Op de hoogte
Renteverwachting hypotheken
Overzicht spaarrente


In de diepte | Verhuizing QP Advies
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar wij zijn toch echt uit ons jasje gegroeid…
Ruim 8 jaar zitten wij met heel veel plezier in ons kantoor aan de Prins Hendrikkade. Toch gaan wij afscheid nemen van dit pand en deze locatie. Wij denken een zeer geschikte locatie te hebben gevonden, in het pand “De Hoeksteen” gelegen aan de Burgersdijkstraat 9-11 te Katwijk. Het is een fantastisch mooi pand met een eigen parkeerterrein dichtbij het centrum van Katwijk. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij ook hier met heel veel plezier zullen werken. Wanneer de verhuizing gaat plaatsvinden is nog niet bekend, we streven naar april dit jaar. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden.


Op de hoogte
Mediation
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij al vermeld dat QP Advies ook het adres is voor mediation. Mireille Quatfass heeft in oktober 2013 haar opleiding tot mediator afgerond en heeft inmiddels ook de kennistoets en het assessment met goed gevolg afgelegd. Binnenkort zal zij opgenomen worden in het register van MfN (Mediation federatie Nederland), voorheen NMI (Nederlands Mediation Instituut). U kunt voor alle vormen van conflictbemiddeling bij  haar terecht, denk hierbij aan de afwikkeling van een echtscheiding, herzien of bespreken van knelpunten van een opgesteld ouderschapsplan, conflict met werkgever of werknemer, burenruzie etc. U kunt ten alle tijden een kennismakingsgesprek aanvragen, het eerste half uur is kosteloos en vrijblijvend. Zo kunt u kennismaken met Mireille, haar werkwijze en eventueel de combinatie met financieel advies.

Verevening ouderdomspensioen van ongehuwden bij beëindiging samenleving
De Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (wet VPS) regelt in Nederland de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van geregistreerd partnerschap. Deze wet geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Indien een notarieel samenlevingscontract is opgesteld en de partner is aangemeld bij de pensioenuitvoerder kan het zijn dat er recht is op nabestaandenpensioen. Dit is echter alleen het geval indien het nabestaandenpensioen op kapitaalbasis is opgebouwd en niet op risicobasis. Het ouderdomspensioen kan niet verdeeld worden middels de Wet VPS. Wettelijk is dus niets vastgelegd over de verdeling van ouderdomspensioen bij beëindiging samenleving. Het is wel toegestaan, maar de vraag blijft of de pensioenuitvoerder hier aan mee werkt. De grote pensioenuitvoerders, zoals ABP, PMT en PFZW, verlenen geen medewerking. Dit houdt in dat verdeling van opgebouwd ouderdomspensioen bij beëindiging van de samenleving heel lastig is. En verrekening van ouderdomspensioen met andere vermogensbestanddelen is in veel gevallen fiscaal gezien niet aan te raden. Toch is het heel belangrijk dat partijen op een goede manier uit elkaar gaan en bezittingen goed verdeeld worden. De mediator van QP Advies zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek gaan en uitspreken hoe ze de bezittingen willen verdelen. De mediator zorgt ervoor dat er een eerlijke verdeling plaatsvindt zodat beiden er een tevreden gevoel aan overhouden.

Wijziging AOW gerechtigde leeftijd
In juli 2012 heeft het kabinet besloten om de AOW leeftijd in stappen te verhogen naar 67 jarige leeftijd in 2023. Het kabinet heeft echter het voornemen om de AOW leeftijd sneller te verhogen naar 67 jarige leeftijd. In het nieuwe voorstel gaat men uit van een AOW leeftijd van 67 jaar per 2021. Via onderstaande link kunt u zelf berekenen wat uw AOW leeftijd is en wat de AOW leeftijd wordt wanneer het voornemen van het kabinet als wet wordt aangenomen:
http://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp

De wijziging van de AOW gerechtigde leeftijd heeft ook gevolgen voor lijfrenteverzekeringen/bankspaarrekeningen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Gevolgen wijziging AOW gerechtige leeftijd voor lijfrenteverzekeringen/bankspaarrekeningen
Vanaf 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente (dit is een tijdelijke uitkering van minimaal vijf jaar) niet eerder ingaan dan het jaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Dat betekent dus dat de uitkering later moet ingaan. Nu is dat nog 65 jarige leeftijd, maar als de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar is, mag de uitkering pas ingaan op 67 jarige leeftijd.

Er bestaat echter een overgangsrecht voor reeds in 2013 bestaande tegoeden in lijfrenteverzekeringen of op lijfrentebankspaarrekeningen.

Er zijn twee mogelijkheden in het overgangsrecht:

1. U legt na 31 december 2013 niet meer in op uw lijfrenteverzekering of op uw bankspaarrekening
In dit geval mag u op 65 jarige leeftijd over het gehele tegoed een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Het gehele tegoed bestaat uit uw tegoed op 31 december 2013 en de nog te ontvangen rente en/of rendementen op het tegoed tot het moment dat u de uitkering gaat ontvangen.
2. U legt na 31 december 2013 wel in op uw lijfrenteverzekering of op uw bankspaarrekening
In dat geval mag u op 65 jarige leeftijd alleen een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen voor het tegoed op 31 december 2013. Het overige deel van het tegoed moet u gebruiken om vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd een uitkering aan te kopen. Het overige deel van het tegoed bestaat uit de inleg die u na 31 december 2013 doet en de rente en/of rendementen die u opbouwt na 31 december 2013 over het gehele tegoed.

We kunnen dus vaststellen dat het overgangsrecht meer mogelijkheden geeft wanneer u voor AOW-gerechtigde leeftijd (maar minimaal op 65 jarige leeftijd) een aanvulling op uw inkomen wilt. Bijvoorbeeld wanneer u eerder wilt stoppen met werken.

Als u gebruik wilt maken van het overgangsrecht, maar toch wilt blijven inleggen op een lijfrenteverzekering of een lijfrentebankspaarrekening, dan dient u een nieuwe verzekering of rekening te openen. De bestaande verzekering of rekening wordt premievrij gemaakt. Dat houdt in dat de inleg wordt stopgezet, maar dat het tegoed in de verzekering of op de rekening blijft staan.

Wanneer u gebruik wilt maken van het overgangsrecht, kunt u contact opnemen met uw adviseur van QP Advies.

Gevolgen wijziging AOW gerechtigde leeftijd voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Veelal is het doel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te verlenen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd indien iemand arbeidsongeschikt raakt. Vanaf de AOW gerechtigde leeftijd wordt immers AOW en wellicht opgebouwd pensioeninkomen ontvangen. Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben dan ook een dekking tot aan 65 jarige leeftijd. Nu de AOW gerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 67 jarige leeftijd moet opnieuw gekeken worden naar de duur van de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Indien de eindleeftijd van de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering 65 jaar (of zelfs tot een lagere leeftijd) blijft, wordt tussen 65 en 67 jarige leeftijd geen uitkering meer ontvangen. Wanneer u de eindleeftijd van de dekking niet aanpast, ontstaat een inkomensterugval vanaf het eindigen van de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot aan 67 jarige leeftijd. De inkomensterugval is alleen op te vangen door eventueel opgebouwd pensioen eerder in te laten gaan of door in te teren op het eventueel opgebouwde (spaar)vermogen.

U kunt echter ook de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering verlengen naar 67 jarige leeftijd. Indien u een fysiek zwaar beroep heeft, bieden sommige verzekeraars deze optie niet aan. Wanneer de verzekeraar deze optie wel aanbiedt, dient u rekening te houden met een hogere premie. Het risico voor de verzekeraar wordt immers groter (hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans op arbeidsongeschiktheid) en de potentiële uitkeringsduur wordt langer (uitkering tot aan 67 jarige leeftijd in plaats van 65 jarige leeftijd). Bovendien kan de verzekeraar een nieuwe beoordeling van de gezondheid eisen indien u de dekking van de verzekering wilt verlengen tot aan 67 jarige leeftijd.

Neem contact met uw adviseur van QP Advies wanneer u de mogelijkheden van een aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt bekijken of wanneer u de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid wilt laten analyseren.

Reminder belastingaangifte 2013
De aangifte inkomstenbelasting 2013 moet voor 1 april 2014 ingediend zijn bij de belastingdienst. Op onze website vindt u onder “Downloads” een checklist met vermelding van de informatie die nodig is voor de belastingaangifte. Wilt u uw aangifte inkomstenbelasting 2013 door QP Advies laten verzorgen, wacht dan niet te lang en neem contact met ons op!

QP Advies doet de aangifte inkomstenbelasting alleen voor cliënten die een abonnement bij QP Advies hebben. Indien u informatie wilt over de abonnementen bij QP Advies kunt u contact met ons opnemen.

Tijdelijke verlaging Aanmerkelijk Belang heffing naar 22%
Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) heeft minimaal 5% van de aandelen in een BV. Het loon van een DGA is belast in box 1. Dividenden en eventuele winst op verkoop van aandelen in een BV zijn belast in box 2. Het belastingtarief, ook wel aanmerkelijk belang heffing genoemd, in box 2 bedraagt 25%. Gedurende het jaar 2014 wordt het tarief tijdelijk verlaagd tot 22%. Indien u vermogen in de BV heeft dat u wilt uitkeren naar uw privé vermogen, dan kan dat in 2014 dus tegen een tijdelijk gunstiger tarief. Een uitkering is echter niet altijd verstandig. Ook al heeft u veel vermogen in een BV zitten. U moet met name oppassen met uitkeren indien u een pensioen in eigen beheer heeft of wanneer u een stamrechtverplichting in uw BV heeft.

Neem met uw accountant contact op over de mogelijkheden om te profiteren van de tijdelijke verlaging van de aanmerkelijk belang heffing. Doe een dergelijke uitkering nooit zonder advies!

Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente
U mag onder voorwaarden de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw belastbaar inkomen zodat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Uw voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen. Het maximale voordeel bedroeg 52% wanneer u belastbaar inkomen ook belast werd in het 52% tarief. Vanaf 2014 wordt de hypotheekrente aftrek echter beperkt. Jaarlijks wordt het maximale percentage van 52% verlaagd met een 0,5% totdat in 2042 het maximale tarief van 38% is bereikt.

Indien uw inkomen in de hoogste belastingschijf wordt belast, krijgt u in het vervolg minder belasting terug. Pas daarom uw Voorlopige Aanslag op tijd aan.

Verhoging Eigenwoning Forfait
Woningbezitters kunnen hun hypotheekrente van de belasting aftrekken. Maar daar staat een bijtelling tegenover: het eigenwoningforfait. In 2013 moesten woningbezitters nog 0,6 procent van de waarde van hun huis bij hun inkomen optellen. Vanaf 2014 wordt het eigenwoningforfait verhoogd van 0,6 naar 0,7 procent. Naast de beperking van de hypotheekrente voor de hoogste inkomens (zie verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente) is ook deze maatregel dus een beperking van het voordeel van de hypotheekrente aftrek. Tevens dient u ook in dit geval uw Voorlopige Aanslag aan te passen omdat u anders teveel terug kunt krijgen van de belastingdienst. Het teveel ontvangen bedrag via de Voorlopige Teruggave dient u bij de definitieve Aangifte weer terug te betalen. Met rente!

Afschaffing stamrechtvrijstelling
Het is vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk om nieuwe ontslagvergoedingen onder te brengen bij een verzekeraar, bank of in een stamrecht bv. Als gevolg hiervan zullen nieuwe ontslagvergoedingen volledig en direct in box 1 tegen het progressieve belastingtarief  van de inkomstenbelasting worden belast.

Indien u op dit moment gebruik maakt van de stamrechtvrijstelling door middel van een bankspaarrekening, een lijfrenteverzekering of een BV, kunt u er voor kiezen om uw stamrecht(en) vanaf 1 januari 2014 in één keer te laten uitkeren. U bent hierbij geen revisierente van 20% verschuldigd, die u in het verleden wel was verschuldigd indien u de stamrecht in één keer liet uitkeren.

Om u een impuls te geven om tot een uitkering over te gaan, zal in 2014 bovendien 20% van de uitkering belastingvrij zijn. Op deze manier zou  extra geprikkeld moeten worden om de aanspraak in 2014 te gelde te maken en te gebruiken voor consumptie, voor schuld afbouw (bijvoorbeeld aflossing van de hypotheek) of om te sparen.

Uw adviseur van QP Advies kan een berekening maken of het voor u interessant is om de stamrecht in één keer te laten uitkeren. Dat is namelijk niet altijd het geval. Zeker niet wanneer een reguliere periodieke uitkering van de stamrecht tegen het laagste belastingtarief belast wordt. Ondanks de 20% korting.

Schenking van € 100.000 tijdelijk vrij van belasting
Op dit moment kunnen ouders hun kinderen jaarlijks € 5.229 belastingvrij schenken. Als het kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag deze vrijstelling éénmalig worden verhoogd naar maximaal € 52.281,-. Hierbij geldt dat de eerste € 25.096,- door de ontvanger vrij mag worden besteed. Het meerdere van € 27.185,- moet de ontvanger gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, het verbouwen of onderhouden van de woning, of het aflossen van de eigenwoningschuld. De huidige vrijstelling van € 52.281,- kan onder voorwaarden ook worden gebruikt voor de betaling van de kosten van een studie van een kind.

Vanaf 1 oktober 2013 is de verhoogde schenkingsvrijstelling tijdelijk (tot en met december 2014) nog verder verhoogd tot € 100.000. Degene die de schenking ontvangt betaalt dan geen belasting indien de schenking wordt aangewend voor de aankoop van een woning of een aflossing van de eigen woning schuld. De extra vrijstelling geldt dus niet voor de betaling van de kosten van een studie.

De verplichting om de schenking op basis van de extra verhoogde vrijstelling te doen aan een eigen kind tussen de 18 en 40 jaar vervalt. Dat houdt dat u het bedrag van maximaal € 100.000 aan iedere willekeurige kunt schenken, mits de schenking maar gebruikt wordt voor de aankoop van een woning of een aflossing van de eigen woning schuld. Ook de leeftijd van de ontvanger van de schenking doet er dus tijdelijk niet toe bij deze verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting.

Let op dat u maar eenmalig de verhoogde vrijstelling mag gebruiken per ontvanger. U kunt dus wel aan meerdere mensen een bedrag van € 100.000 schenken.

Uit gegevens van de verschillende banken blijkt dat veel cliënten gebruik maken van deze extra schenkingsmogelijkheid. In veel gevallen kan dan ook zonder boeterente worden afgelost op de hypotheek indien u een schenking op basis van de extra verhoogde vrijstelling heeft ontvangen. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden van schenken, neem dan contact met ons op.


Renteverwachting hypotheken
Renteverwachting hypotheken
QP Advies informeert u graag over de ontwikkeling van de rente en de verwachtingen omtrent de richting van de rente. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de korte/variabele rente en de lange rente.

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
De ECB heeft in 2013 tweemaal haar belangrijkste beleidsrente (de refi-rente) met 25 basispunten verlaagd, van 0,75% naar uiteindelijk 0,25%. In mei 2013 deed ze dat omdat de inflatie duidelijk onder de 2%-norm was gezakt en vanwege de neerwaartse risico’s voor de economie. In november 2013 was de reden de sterker dan verwachte daling van de inflatie tot duidelijk onder 1%. Aangezien de ECB eerder al veel liquiditeit aan het bankwezen had verstrekt, waren de interbancaire rentes al ruim onder de herfinancieringsrente gedaald.

De beide verlagingen van de rente hadden maar een beperkt effect op de euribortarieven, omdat deze tarieven al erg laag stonden. Na de renteverlaging in november kwam de ECB in december niet met verdere maatregelen.

Voor de komende periode verwachten wij dan ook nog geen stijgende korte rente.

Verwachtingen voor de lange rente
De lange rente is in Duitsland en Nederland in 2013 met circa 75 basispunten gestegen (in de VS zelfs met 125 basispunten). Verbeterende economische vooruitzichten en de aankondiging van de Amerikaanse Centrale Bank (FED) in het tweede kwartaal dat ze later in het jaar zou gaan beginnen met het terugschroeven van haar obligatieaankopen (‘tapering’), waren daar verantwoordelijk voor. Dat laatste deed de financiële markten aanvankelijk vrezen dat dan ook de beleidsrente al gauw zou worden verhoogd. Dat leidde tot een snelle stijging van de lange rente in de VS. Nadat de centrale banken duidelijk hadden gemaakt dat van een renteverhoging voorlopig geen sprake zou zijn, en bovendien de ´tapering´ zou worden uitgesteld, kon de lange rente weer wat dalen.

In december liet de Amerikaanse Fed weten dat zij in januari met ´tapering´ gaat beginnen. Vervolgens liepen de lange rentes weer wat op, maar beperkt. Kennelijk hebben de markten de ´tapering´ (grotendeels) ingecalculeerd.

Op basis hiervan verwachten wij dat de langlopende rente de komende weken ongeveer gelijk zal blijven of licht kan stijgen.

Disclaimer
Deze rentevisie is gebaseerd op een prognose afkomstig van de afdeling Balansmanagement van ABN AMRO Hypotheken Groep. De prognose is aangevuld en bewerkt door QP Advies. ABN AMRO Hypotheken Groep en QP Advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses, noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens.


Overzicht spaarrente
Spaarrente
Onderstaand geven wij u een overzicht van de internetspaarrekening die QP Advies u kan aanbieden. De banken die deze rekeningen aanbieden zijn allen aangesloten bij een collectieve garantieregeling. Voor een compleet overzicht geven wij ook de rentestand van de betreffende rekeningen per september 2013.
Bank Huidige rente Rente sep.2013 Voorwaarden
Argenta 1,85% 1,85% -
Argenta jongerenrekening 2,0% 2,0% < 18 jaar
Delta Lloyd internetrekening 1,5% 1,7% Saldo tot € 25.000
Delta Lloyd internetrekening 1,7% 1,7% Saldo vanaf € 25.000
Reaal loyaalsparen 1,6% 1,65% maandelijkse storting
€ 50-€ 500
Reaal Plussparen 1,7% 1,75% Minimaal saldo € 10.000
Zwitserleven 1,85% 1,9% Maandelijkse storting
€ 100-€ 1.000

Indien u een internetspaarrekening wilt openen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de aanvraag voor u in orde maken.


achtergrond